Augstākās izglītības kapacitāte partnervalstīs

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2)
Aktivitātes veids: Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (partnervalstīs) (Capacity building in Higher education (in Partner Countries))

Erasmus+ Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām, galvenokārt, starp augstākās izglītības institūcijām programmas valstīs un partnervalstīs.

 • Atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un internacionalizāciju Erasmus+ partnervalstīs atbilstoši partnervalstu augstākās izglītības institūciju un augstākās izglītības sistēmu vajadzībām;
 • Veicina sadarbību starp Erasmus+ programmas valstīm un noteiktajām Erasmus+ partnervalstīm, kā arī Erasmus+ partnervalstu starpā;
 • Atbalsta pārmaiņas partnervalstīs atbilstoši Eiropas Savienības sasniegumiem augstākajā izglītībā;
 • Veicina personāla savstarpējo kontaktu veidošanu, starpkultūru attiecību izpratni.
Informācija Erasmus+vadlīnijās

Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2020)

Administrēšana

Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.

Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
 • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
 • 2020. gada projektu konkurss ir izsludināts 2019. gada 5. novembrī;
 • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. februāris (plkst. 17.00 pēc Briseles laika);
 • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Projektu veidi

Šajā aktivitātē ir divi projektu veidi:

 • Kopīgie projekti (Joint Projects)
 • Strukturālie projekti (Structural Projects)
 • Kopīgie projekti 

Kopīgie projekti ir orientēti uz starpinstitucionālo sadarbību ar noteikto partnervalstu augstskolām, to mērķis ir veikt reformas un modernizēt partnervalstu augstskolas ar šādām aktivitātēm:

 • Jaunu studiju programmu izstrāde vai esošo studiju programmu uzlabošana, modernizēšana;
 • Pārvaldības un vadības sistēmu pilnveidošana;
 • Sadarbības veidošana starp augstākās izglītības institūcijām un attiecīgajiem sociālekonomiskajiem partneriem.
 • Strukturālie projekti

Strukturālie projekti ir orientēti uz noteikto partnervalstu nacionālajām augstākās izglītības sistēmām un politikām, īstenojot šādas aktivitātes:

 • Augstākās izglītības politiku pilnveidošana, augstākās izglītības sistēmu pārvaldības un vadības procesu modernizēšana;
 • Sadarbības stiprināšana starp augstākās izglītības sistēmām un plašāku sociālo un ekonomisko vidi;
 • N.B. Tikai Strukturālajiem projektiem - jābūt iesaistītai arī katras partnervalsts ministrijai, kas atbildīga par augstāko izglītību.

Erasmus+ partnervalstis šajā aktivitātē

Partnervalstis šajā aktivitāte ir valstis saskaņā ar Erasmus+ Vadlīniju A.daļā noteikto dalījumu.

 

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: 

Partnervalstu prioritātes

Projektiem jāatbilst partnervalstu definētajām nacionālajām un/vai reģionālajām, un horizontālajām prioritātēm:

 • Nacionālie projekti (National Projects) – projekts iesaista institūcijas no vienas partnervalsts;
 • Daudzvalstu projekti (Multi-country Projects) – projekts iesaista institūcijas no divām vai vairāk partnervalstīm;
 • Detalizēts partnervalstu prioritāšu saraksts publicēts EACEA mājaslapā (skatīt sadaļu Guidelines).

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ piedalās 34 programmas dalībvalstis:

 • Eiropas Savienības 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija un Lihtenšteina;
 • Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.

Projekta koordinators un īstenošanas konsorcijs

Projekta koordinators var būt gan institūcija no Erasmus+ programmas valsts, gan institūcija no Erasmus+ partnervalsts (ievērojot Vadlīnijās noteiktos izņēmumus).

 

Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE), partnervalstu AII – jāievēro ECHE principi.

 

Projekta konsorcija izveidē jāievēro prasības, kas definētas Vadlīnijās šīs aktivitātes apraksta sadaļā „Number and profile of participating institutions”.

 

N.B. Izvēloties sadarbības partnerinstitūcijas no partnervalstīm, noteikti jāņem vērā šie ierobežojumi: 

Projekta mērķauditorija

Projekta partnervalstu institūcijas, augstskolas, to personāls, augstākās izglītības sistēmas.

Projekta ilgums

Projekta ilgums var būt divi vai trīs gadi.

Projekta finansējums

Kopīgajam vai strukturālajam projektam:

 • minimālais ES finansējums 500 000 EUR
 • maksimālais - 1 000 000 EUR

Detalizēti finansējuma nosacījumi vadlīnijās (pie konkrētās aktivitātes).

 

Nav obligātu prasību par projekta līdzfinansējuma apjomu, taču ir uzsvērts, ka kvalitatīvai projekta īstenošanai tas ir nepieciešams, tas būs jānorāda informācijas un caurskatāmības nolūkā (attaisnojošie dokumenti netiks prasīti).

Projekta finansējuma izmaksu kategorijas - Kopīgie projekti, Strukturālie projekti

Projekta finansējums sastāv no vienības izmaksām (unit costs) un faktiskajām izmaksām (real costs).

 

Projektu īstenošanai var plānot šādas izmaksu pozīcijas:

 • Personāla izmaksas (Staff costs) - vienības izmaksas, maksimums 40% no kopējā finansējuma;
 • Ceļa izmaksas (Travel costs) - saskaņā ar vienības izmaksām konkrētam attālumam, kas aprēķināts ar Distance Calculator;
 • Uzturēšanās izmaksas (Costs of stay) - vienības izmaksas.
 • Aprīkojuma izmaksas (tikai partnervalstu augstskolām) (Equipment costs) - faktiskās izmaksas, maksimums 30% no kopējā finansējuma;
 • Apakšuzņēmēju izmaksas (Sub-contracting costs) - faktiskās izmaksas, maksimums 10% no kopējā finansējuma.
 • Izņēmuma izmaksas (Exceptional costs) – faktiskās izmaksas (nosacījumus skatīt Vadlīnijās).

No projekta līdzfinansējuma jāfinansē citas izmaksas - informācijas izplatīšanas, publicēšanas, tulkošanas (ja nav apakšuzņēmēja līgums), u.c. izmaksas - detalizēta informācija Vadlīnijās.

Aktivitātes dokumentācija

Visi dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā

 

Informācijas dienas vebināra ieraksts un prezentācijas pieejamas EACEA mājaslapā

 

Vebināra ieraksts un prezentācijas par Āzijas fokusu pieejamas EACEA mājaslapā.  

Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji - Kopīgie projekti, Strukturālie projekti

Projektu vērtēšanā izmanto četrus kvalitatīvās vērtēšanas kritērijus (Award Criteria):

 • Projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) - maks. 30 punkti;
 • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) - maks. 30 punkti;
 • Projekta komandas un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Project Team and the Co-operation Arrangements) - maks. 20 punkti;
 • Ietekme un ilgtspēja (Impact and Sustainability) - maks. 20 punkti.

Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, pirmajā kritērijā jābūt vismaz 15 punktiem.

 

Vērtēšanas kritēriju apraksti - noderīgi pieteikumu sagatavošanā!

Aktivitātes īstenošana pirms Erasmus+

2007.-2013. gada periodā kapacitātes stiprināšanas projekti augstākajā izglītībā partnervalstīs tika īstenoti Tempus programmas ietvaros divās aktivitātēs - kopīgie projekti un strukturālie pasākumi. Abas šīs aktivitātes tiek turpinātas Erasmus+ programmas (2014-2020) ietvaros.

Noderīgi resursi
 • Latvijas augstskolu Tempus projektu pieredzes stāsti;
 • Erasmus+ Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs projektu informācija pieejama EACEA mājaslapā;
 • Eiropas Komisija/EACEA ir sagatavojusi divas e-rokasgrāmatas par Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēm/ieteikumus projektu pieteikumu sagatavošanai var apskatīt šeit;
 • noderīgi materiāli pieejami EACEA Erasmus+ Library;
 • aktuālākās Erasmus+ 2019. gada konkursa prezentācijas Erasmus+ Baltijas Info dienu’2018 (30-31/10/2018) materiālos.  
Kontaktinformācija
Partnerinstitūciju meklēšana

Aizpildiet sadarbības partnera piedāvājuma veidlapu: , nosūtiet uz e-pasta adresi: antra.mengele@viaa.gov.lv – izplatīsim kolēģiem Erasmus+ partnervalstīs (saskaņā ar Jūsu pieprasījumu).

 
Sadarbības piedāvājumus no citām valstīm atradīsiet VIAA mājaslapā, Erasmus+ sadaļā Sadarbības piedāvājumi.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems