Biežāk uzdotie jautājumi par ECVET

 

Kas ir mācīšanās rezultāti?

Mācīšanās rezultāti ir apgalvojumi par to, ko skolēns/audzēknis/students zina, saprot un spēj paveikt kāda mācību posma noslēgumā.

Mācīšanās rezultātu izmantošanas mērķis var būt dažāds, piemēram, lai aprakstītu izglītības kvalifikācijas, raksturotu kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus, veidotu mācību programmu, veiktu mācību sasniegumu vērtēšanu u.c. Mācīšanās rezultātu detalizācijas līmenis atšķiras atkarībā no to mērķa un konteksta.

Mācīšanās rezultātus var sasniegt dažādos kontekstos un veidos – gan formālā izglītībā, gan neformālā (ikdienas) izglītībā, gan darba gaitās.

ECVET neietver mācīšanās rezultātu aprakstu paraugu vai taksonomiju. Šādi paraugi vai taksonomijas var būt valsts, reģiona vai sistēmas līmenī, piemēram, nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras. Taču, ieviešot ECVET, ir būtiski nodrošināt to, ka mācīšanās rezultāti, ar kuriem apraksta izglītības kvalifikācijas vai vienības, ir skaidri noteikti, lai veicinātu savstarpējo uzticību un izpratni par piešķirtajām kvalifikācijām.

Kas ir mācīšanās rezultātu vienības un kā tās ir saistītas ar kvalifikāciju?

Mācīšanās rezultātu vienība ir izglītības kvalifikācijas daļa, kas sastāv no saskanīga zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma, kuru var novērtēt un apstiprināt.

Mācīšanās rezultātu vienības ļauj laika gaitā iegūt kvalifikāciju, pateicoties mācīšanās rezultātu pārnesei un uzkrāšanai. Mācīšanās rezultātu vienības iespējams novērtēt un apstiprināt, kas parāda, ka audzēknis/students ir sasniedzis plānotos mācīšanās rezultātus.

Atkarībā no pastāvošiem normatīvajiem aktiem, mācīšanās rezultātu vienības var būt kopējas vairākām kvalifikācijām vai izveidotas speciāli kādai kvalifikācijai. Mācīšanās rezultātu vienības tiek uzkrātas, pamatojoties uz kvalifikācijas ieguves prasībām. Šis prasības var būt vairāk vai mazāk ierobežojošas, atkarībā no kvalifikācijas sistēmu tradīcijas un prakses un no veida, kā tiek veidoti izglītības un profesijas standarti (qualification standarts).

Kā var sagrupēt mācīšanās rezultātus, lai radītu mācīšanās rezultātu vienības?

Mācīšanās rezultātu vienības vajadzētu veidot un sakārtot saskanīgā veidā, ņemot vērā vispārīgos izglītības kvalifikācijas mērķus.

Lai sagrupētu mācīšanās rezultātus pa vienībām, nepieciešams noteikt, kuri mācīšanās rezultāti ir savstarpēji saistīti. Pastāv dažādi kritēriji, pēc kuriem mācīšanās rezultātus var sakārtot vienībās. Šo kritēriju izvēle ir atkarīga no kvalifikāciju sistēmas īpatnībām un vajadzībām. Piemēram:

  • Fakts, ka mācīšanās rezultāti ir saistīti ar to pašu profesionālo darbību/uzdevumu kopumu (piemēram, mācīšanās rezultāti, kas iekļauti vienībā „šampūni un matu kopšana”);
  • Fakts, ka tie ir saistīti ar to pašu produktu vai ražošanas tehniku (piemēram, mācīšanās rezultātu vienība „pagatavot ceptus ēdienus”);
  • Tos var arī grupēt atkarībā no ražošanas procesa vai pakalpojumu sniegšanas posma (piemēram, mācīšanās rezultātu vienība „klienta informēšana par plānotiem remontdarbiem”);
  • Mācīšanās rezultātus var iekļaut vienā vienībā, jo tie attiecas uz to pašu zināšanu, prasmju vai kompetenču jomu (piemēram, svešvalodas apguve var veidot atsevišķu vienību).

Profesionālās izglītības kvalifikācijas var ietvert mācīšanās rezultātus, kuri ir skaidri saistīti ar personas spēju veikt specifisku uzdevumu darbavietā, bet bieži vien kvalifikācijās ir iekļauti mācīšanās rezultāti, kas saistīti ar mūžizglītības kompetencēm (key competences). Atkarībā no pastāvošās kvalifikācijas sistēmas, vai mācīšanās rezultāti, kuri ir tieši saistīti ar specifisku profesionālo darbību, ir apvienoti vienā vienībā ar mūžizglītības kompetencēm vai arī daļa no mācīšanās rezultātiem, kas saistīti ar mūžizglītības kompetencēm, veido atsevišķas mācīšanās rezultātu vienības.

Konkrētos mācīšanās rezultātus vajadzētu novērtēt tikai vienreiz (ja vien audzēknim nav jāparāda augstāks sasniegumu līmenis). Tādēļ parasti tie paši mācīšanās rezultāti netiek iekļauti vairākās vienībās. Lai gan atsevišķos gadījumos ir nepieciešams definēt kādas zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir saistītas ar visu vienību grupu, piemēram, mācīšanās rezultātus par veselību un drošību, vides aizsardzību, higiēnu vai dažkārt mūžizglītības kompetences. Pat, ja šie mācīšanās rezultāti ir kopēji vai attiecas uz visu izglītības kvalifikāciju, tos vajadzētu skaidri noteikt vienību aprakstos.

Kas ir ECVET punkti?

ECVET punkti ir izglītības kvalifikācijā ietverto mācīšanās rezultātu kopējā svara un vienību relatīvā svara skaitlisks attēlojums attiecībā uz izglītības kvalifikāciju. Kopā ar vienībām, mācīšanās rezultātu aprakstiem un informāciju par kvalifikācijas līmeni, ECVET punkti var veicināt izpratni par kvalifikācijām. ECVET punktu skaits, kas piešķirts mācīšanās rezultātu vienībai, sniedz audzēkņiem informāciju par relatīvo svaru no tā, ko viņi jau ir uzkrājuši, kā arī par to, kas vēl ir jāsasniedz.

Kā ECVET veicina neformālās un ikdienas mācīšanās novērtēšanu?

ECVET veicina neformālās un ikdienas izglītības novērtēšanas procesu, jo:

  • ECVET apraksta zināšanas, prasmes un kompetences, kuras ir nepieciešamas kvalifikācijai vai attiecīgajām vienībām. Līdz ar to kompetentajai institūcijai ir vieglāk noteikt, ko audzēknis jau ir sasniedzis, salīdzinot ar to, kas ir nepieciešams kvalifikācijas apguvei;
  • ECVET var izmantot, lai ļautu audzēkņiem apgūt atsevišķas mācīšanās rezultātu vienības, pateicoties neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai;
  • ECVET atbalsta sasniegto mācīšanās rezultātu dokumentāciju, izmantojot tādus instrumentus kā personas sekmju izraksts.

 

Detalizēta informācija: ECVET bibliotēka

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems