Kas ir ECVET?

Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) ir metodiska sistēma, lai aprakstītu valstī piešķirtās izglītības kvalifikācijas, izmantojot mācīšanās rezultātus (learning outcomes).

ECVET mērķis ir atbalstīt un veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā. ECVET neparedz kvalifikāciju un profesionālās izglītības sistēmu pilnīgu saskaņošanu, bet gan labāku kvalifikāciju salīdzināmību un savienojamību, lai sekmētu iedzīvotāju mūžizglītību un mobilitāti Eiropas izglītības un darba tirgū.

ECVET sistēmas izveide pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikumu par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET). Ieteikuma tekstu skatīt Bibliotēkas sadaļā

ECVET principi

  • Mobilitātē visiem skaidri saprotama darba valoda un ietvars
  • Sadarbības partneru vienota izpratne par kādu noteiktu kvalifikāciju mobilitātē
  • Kvalifikācija ir aprakstīta sasniedzamajos mācīšanās rezultātos, nosakot apgūstamās zināšanas, prasmes un kompetences
  • Sasniedzamos mācīšanās rezultātus var sadalīt mazākās atsevišķās mācīšanās vienībās
  • Vienā mobilitātē apgūst vienu vai vairākas vienības atkarībā no mobilitātes ilguma
  • Katru mācīšanās vienību/rezultātu atsevišķi ir iespējams novērtēt, apstiprināt un atzīt
  • Mācīšanās vienības var apgūt dažādās vietās un laikā
  • Novērtēto, apstiprināto un atzīto sasniegto mācīšanās rezultātu/mācīšanās vienību apliecinājumus var uzkrāt un pārnest, mācoties visa mūža garumā

ECVET ieviešana Latvijā

Latvijā tiek īstenota virkne reformu profesionālajā izglītībā, kas veicina ECVET principu ieviešanu:

Modulārās pieejas ieviešana – profesionālās izglītības programmas saturiski pārstrukturē, lai izveidotu elastīgas profesionālās izglītības programmas, kas nodrošinātu iespēju ātri reaģēt uz darbaspēka pieprasījumu/izmaiņām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Modulārā pieeja dod iespēju cilvēkiem efektīvi pārvaldīt pārmaiņas un pielāgoties jaunajām attīstības tendencēm - iespēja katram apgūt nepieciešamās kompetences jebkurā izglītības jomā: gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan profesionālajā tālākizglītībā, gan ikdienas mācīšanās ceļā.

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieejas izmantošana – profesionālās izglītības programmām un moduļiem saskaņā ar profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasībām tiek noteikti sasniedzamie mācīšanās rezultāti, t.i. zināšanas, prasmes un kompetences, kuras jāapgūst noteiktā mācību posmā. Šī pieeja pārnes uzsvaru no mācību ilguma un mācību priekšmetiem (tie katrs par sevi nenodrošina profesionālo kompetenču apguvi) uz reālo mācīšanos un zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas apgūtas vai jāapgūst mācīšanās procesā.

Veidojot modulārās profesionālās izglītības programmas, sasniedzamos mācīšanās rezultātus apvieno grupās, kas veido sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības, kas dod iespēju atsevišķus sasniedzamos mācīšanās rezultātus:

   • atzīt no iepriekšējās pieredzes
   • atzīt no citas izglītības iestādes
   • uzkrāt izglītības iestādē
   • izmantot mobilitātei

Sociālā dialoga starp izglītību un darba tirgu stiprināšana – izveidotas 12 Nozaru ekspertu padomes, lai sekmētu nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; izveidotas 15 Nozaru kvalifikāciju struktūras (NKS), kas raksturo nozarē caurskatāmu, neatkarīgu, tomēr savstarpēji saistītu profesionālo kvalifikāciju struktūru, kas ir atvērta, viegli papildināma vai pilnveidojama ar nozarē aktuālajām profesionālajām kvalifikācijām. Pamatojoties uz NKS, ir izveidots obligāti piemērojamo profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību saraksts.

ECVET un ģeogrāfiskā mobilitāte

ECVET principi tiek lietoti visos trīs mobilitātes posmos:

   • mobilitātes sagatavošanā
   • mobilitātes norisē
   • aktivitātēs pēc mobilitātes
ECVET pirms mobilitātes ECVET mobilitātes laikā ECVET pēc mobilitātes
 Partnerības izveide Mācību aktivitāšu nodrošināšana, lai sasniegtu Sadarbības līgumā noteiktos mācīšanās rezultātus  Saskaņā ar Saprašanās memorandu un Līgumu 
Saprašanās memoranda  parakstīšana
Mācīšanās rezultātu vienības(-u) noteikšana mobilitātei  Audzēkņa mācību sasniegumu novērtēšana  Audzēkņa  mobilitātē iegūto mācīšanās rezultātu apstiprināšana
Vienošanās par mācīšanās rezultātu vērtēšanu
Vienošanās par mācīšanās rezultātu apstiprināšanu un atzīšanu  Audzēkņa rakstveida sekmju novērtējuma sagatavošana Audzēkņa mobilitātē sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšana
  
Sadarbības līguma parakstīšana

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems