Erasmus+ Eiropas universitātes

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2)
Sadarbības projekta veids: Eiropas universitātes

Eiropas universitātes

2017. gada 14. decembra Eiropas Padomes secinājumos valstu un valdību vadītāji aicināja dalībvalstis, Padomi un Eiropas Komisiju uzsākt darbu pie aptuveni 20 „Eiropas universitāšu” izveidošanas veicināšanas līdz 2024. gadam, kuras veidotu augšupvērsti universitāšu tīkli visā ES, kas ļautu studentiem iegūt grādus, apvienojot studijas vairākās ES dalībvalstīs un tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas universitāšu starptautiskajā konkurētspējā.

 

Eiropas universitāšu mērķi un prioritātes:

   • Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteikto kopējo Eiropas vērtību un spēcīgākas Eiropas identitātes popularizēšana, apvienojot jauno eiropiešu paaudzi, kura spēj sadarboties un strādāt dažādās Eiropas un pasaules kultūrās, dažādās valodās, valstīs, nozarēs un akadēmiskajās disciplīnās.
   • panākt būtisku progresu Eiropas augstākās izglītības iestāžu kvalitātes, sasniegumu, pievilcīguma un starptautiskās konkurētspējas jomā, sniedzot ieguldījumu Eiropas zināšanu ekonomikā, nodarbinātībā, kultūrā un labklājībā, efektīvi izmantojot novatorisku pedagoģiju un cenšoties padarīt zinību triādi[2] par realitāti. Eiropas universitātes būs nozīmīgākie augstākās izglītības kvalitātes virzītājspēki un, ja iespējams, stiprinās tās saikni ar pētniecības un inovācijas vidi Eiropā un tās izplatību sabiedrības un ekonomikas jomā.

Eiropas universitāšu pamatelementi:

   • vienotu, integrētu ilgtermiņa kopējo izglītības stratēģiju ieviešana, ja iespējams, veidojot sasaisti arpētniecību un inovāciju un sabiedrību kopumā.
   • Eiropas augstākās izglītības starpuniversitāšu „universitātes pilsētas” izveide, kurāstudenti, doktora grāda kandidāti un personāls var brīvi pārvietoties (fiziski un virtuāli), lai studētu, apmācītu, mācītu, veiktu pētniecību, strādātu vai kopīgotu pakalpojumus jebkurā partneriestādē.
   • Eiropas zinību radošās studentu un akadēmiķu grupas izveide, kuras risina sabiedrības un citas problēmas, izmantojot daudznozaru pieeju. 
Plašāka informācija Eiropas Komisijas (EK)  Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) mājaslapas sadaļā par Eiropas universitātēm, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas pieejamas: šeit

Eiropas universitātes: 121.-128. lpp.

Pieteikuma iesniegšanas nosacījumi: C sadaļa, sākot no 243. lpp.

Administrēšana Aktivitāti centralizēti administrē EK izpildaģentūra EACEA.  

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas izglītības un mācību aktivitāšu administrēšanā, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju. 
Projekta pieteicējs

Projektu var pieteikt jebkura augstākās izglītības iestāde,  kurai ir spēkā esoša Erasmus Augstākās izglītības harta un kas izveidota kādā no ES dalībvalstīm vai citā programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu Eiropas universitātē iesaistīto organizāciju vārdā. 

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz EK izpildaģentūrai EACEA, to elektroniski aizpildot tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
 Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic EK izpildaģentūra EACEA.
Dokumenti un veidlapas  Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet EK izpildaģentūras EACEA mājaslapas sadaļā Eiropas universitātes.   
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  2020. gada 26. februārim (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)
Projekta ilgums Projekta ilgums ir trīs gadi
Finansējums 

Eiropas universitāšu apvienību budžeta pamatā būs apvienības pasākumu faktiskie izdevumi. ES dotācijas mērķis būs līdzfinansēt šos pasākumus līdz pat 80% apmērā no kopējām attaisnotajām izmaksām.

 

Pieprasītais budžets ir jāpamato saistībā ar plānotajām darbībām, kā aprakstīts pieteikuma veidlapā. Visas izmaksas ir pilnībā jāapraksta un jāpamato.

Maksimālais ES ieguldījums, ko piešķir trīsgadu Eiropas universitātei: EUR 5 000 000

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

   • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
   • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
   • ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.

Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu skātīt Erasmus+ programmas vadlīniju (Programme Guide 2020) A sadaļā.

Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems