Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā: 

 • instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomās
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām
 • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem
 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu
 • nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā darbojas Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā periodā no 2021. līdz 2027. gadam 1. pamatdarbības (KA1) jeb mācību mobilitāšu ietvaros.

Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana. Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu. Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.

Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts ar ES simboliem un programmas logo. Īpaši augstā kvalitātē mobilitātes īstenojušām organizācijām tiek piešķirta izcilības zīme.

Erasmus akreditācijas veidi (abi veidi vienā izglītības jomā nav iespējami):

  • organizācijas individuāla akreditācija;
  • mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija.

Mobilitātes konsorcijs ir vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu. Konsorciju vada viena no organizācijām: konsorcija koordinators. Akreditēts konsorcija koordinators var organizēt mobilitātes līdzīgi kā individuāli akreditēta organizācija un papildus nodrošināt mobilitātes pārējām konsorcija dalīborganizācijām (dalīborganizācijas var nebūt akreditētas). Koordinatoram akreditācijas pieteikumā jāapraksta konsorcija sastāvs (dalībnieku saraksts nav jānorāda) un izveides mērķis.

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta 2021. gada 25. martā Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa ietvaros EAC/A01/2021 un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās 2021. gadam.

Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu, profesionālās izglītības un mācību vai pieaugušo izglītības jomā, Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieaugušo izglītības jomā:

 • organizācijas, kas nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma pieaugušo izglītības jomā.

Profesionālās izglītības un mācību jomā:

 • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un mācības;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma profesionālās izglītības un mācību jomā;
 • uzņēmumi un pārējās publiskās valsts, pašvaldību vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītojamos un mācekļus profesionālajā izglītībā un mācībās vai veic citu darbu ar tiem.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus akreditācijai

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Pieteikumu skaits konkursā

Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo un profesionālās. Piesakoties akreditācijai vairāk kā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums

Maksimālais akreditēto organizāciju skaits

Latvijā 2021. gadā Erasmus akreditācijas konkursā nav noteikts

Atlases procedūra

Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra

Dokumenti un veidlapas

Visus akreditācijas pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet šeit

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika)

Akreditācijas ilgums

Programmas periods 2021. - 2027. gads 

Erasmus plāna periods

2-5 gadi

Informācija par rezultātiem

Informācija par konkursa rezultātiem 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām

Informatīvi materiāli:

 • brošūra
 • tiešsaistes kursi. Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam visiem interesentiem katram ērtā laikā pieejami EK izveidoti bezmaksas tiešsaistes kursi Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility. Kursus piedāvā Teacher Academy Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platformā School Education GatewayLai piedalītos kursos, dalībniekam jābūt reģistrētam kā School Education Gateway portāla lietotājam vai jāautorizējas ar eTwinning kontu. Kurss palīdzēs apgūt Erasmus akreditācijas pamatprincipus, uzzināt par ieguvumiem no Erasmus akreditācijas jaunās finansējuma programmas ietvaros, izprast, kā pieteikties Erasmus akreditācijai, sākt veidot savas organizācijas Erasmus plānu.

Valsts izglītības attīstības aģentūras kontaktpersonas:

Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems