Erasmus akreditācijai atbilstošo organizāciju saraksts

 

Pieaugušo izglītība

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības programmas un aktivitātes

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Pamatizglītība pieaugušajiem

Izglītības iestādes, kas īsteno formālās izglītības programmas pieaugušajiem (izņemot profesionālo tālākizglītību), t.sk. vakara, neklātienes un tālmācības izglītības programmas.

Vidējā izglītība pieaugušajiem

Pieaugušo neformālās izglītības programmas (t.sk., kursi, semināri, pulciņi)

Valsts, pašvaldību, privātas izglītības iestādes, kas īsteno pieaugušo neformālās izglītības programmas (piem., profesionālās un augstākās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības/mācību centri u.c.);

Iestādes, organizācijas un kapitālsabiedrības, kas nodrošina pieaugušo izglītību (piem., senioru skolas, sociālie uzņēmumi, trešās paaudzes universitātes, bezpeļņas organizācijas, apvienības,  nevalstiskās organizācijas, biedrības, fondi, nodibinājumi u.c.);

Amatnieku/profesionālās apvienības, profesionālās asociācijas, kameras;

Arodorganizācijas, arodbiedrības;

Kultūras iestādes  un organizācijas, bibliotēkas, muzeji;

Karjeras attīstības atbalsta sniedzēji;

Sociālie partneri;

Sabiedriskā labuma organizācijas;

Pieaugušo izglītības asociācijas un apvienības.

Neformālas izglītības un integrācijas programmas personām, kurām draud sociālā atstumtība (piemēram, invalīdiem, migrantiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām, kuras skārusi nabadzība)

Sabiedrības reintegrācijas programmas personām, kuras agrāk vai patlaban izcieš sodu vai notiesātas par kriminālpārkāpumiem

Cietumi un citas brīvības atņemšanas iestādes;

Probācijas dienesti;

Sociālo pakalpojumu sniedzēji;

Nevalstiskās organizācijas;

Humānās palīdzības u.tml. organizācijas.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības sistēmā

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Pieaugušo izglītības stratēģijas definēšana, ieviešana un uzraudzība

Pašvaldības, Izglītības pārvaldes;

Plānošanas reģioni;

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība;

Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija;

Darba devēju pārstāvošās organizācijas (piem., profesionālās asociācijas, kameras);

Izglītības arodorganizācijas;

Izglītības arodbiedrības.

Organizācijas, kas sniedz profesionālu atbalstu pedagogiem, kuri nodrošina pieaugušo izglītību

Pasniedzēju un pedagogu profesionālās asociācijas, apvienības;

Mācību centri un kompetences centri;

Izglītības atbalsta iestādes, t.sk. Valsts izglītības satura centrs.

 

Profesionālā izglītība un mācības

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības programmas un aktivitātes

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Profesionālā pamatizglītība

 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas profesionālās pamatskolas.

Arodizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas arodskolas.

Profesionālā vidējā izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, piemēram,

Profesionālās vidusskolas;

Tehnikumi;

Koledžas;

Profesionālās izglītības kompetences centri.

Profesionālās ievirzes izglītība (izņemot interešu izglītību un sportu) 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, kas īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, piemēram, mūzikas skolas, mākslas skolas u.tml.

Profesionālā tālākizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas iestādes, piemēram,

Arodskolas;

Profesionālās vidusskolas;

Tehnikumi

Koledžas;

Profesionālās izglītības kompetences centri.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības sistēmā

Īstenotāju organizāciju piemēri

 

Profesionālās izglītības un mācību stratēģijas definēšana, ieviešana un uzraudzība

Pašvaldības, Izglītības pārvaldes;

Valsts izglītības satura centrs;

Izglītības kvalitātes valsts dienests;

Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija;

Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācija;

Izglītības arodorganizācijas;

Izglītības arodbiedrības;

Izglītības atbalsta iestādes.

 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un neseno absolventu iekļaušanās darba tirgū un prakses veicināšana

 

Organizācijas, kas nodrošina prasmju konkursu organizēšanu, dalībnieku atlasi, sagatavošanu u.tml.;

Uzņēmumi, sociālie uzņēmumi;

Sociālie partneri, kameras, konfederācijas, asociācijas;

Amatnieku/profesionālās apvienības, arodbiedrības, arodorganizācijas;

Bezpeļņas organizācijas, apvienības, nevalstiskās organizācijas, biedrības, fondi;

Izglītības iestādes, institūti, izglītības centri.

Uzņemšana praksē, mācīšana vai līdzīgs darbs ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem darba tirgū aktīvā organizācijā

Uzņēmumi, sociālie uzņēmumi.

 

 

Skolu joma

Dalībtiesīgās organizācijas pēc izglītības programmas un aktivitātes

Īstenotāju organizāciju piemēri

Agrīnā izglītība un aprūpe (līdz 1,5 gadu vecumam)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas), piemēram, bērnu pieskatīšanas centri, mājdārziņi, skoliņas pašiem mazākajiem u.tml.)

Pirmsskolas izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes:

Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes;

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes;

Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri;

Vispārējās izglītības, tostarp speciālās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrā reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas).

Vispārējā pamatizglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas:

Sākumskolas;

Pamatskolas;

Speciālās  izglītības iestādes;

Vidusskolas, t.sk, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss;

Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes;

Sociālās korekcijas izglītības iestādes;

Profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes;

Vispārējā vidējā izglītība

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas vispārējās vidējās izglītības iestādes:  

Ģimnāzijas (līdz 31.08.2020.), vidusskolas, valsts ģimnāzijas, speciālās vidusskolas, valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes;

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas profesionālās vidējās izglītības iestādes un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes:

Profesionālās vidusskolas, tehnikumi, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas.

Dalībtiesīgās organizācijas pēc lomas izglītības sistēmā

Īstenotāju organizāciju piemēri

(vispārējās izglītības programmas)

Vispārējās  izglītības stratēģijas noteikšana,  ieviešana, pārraudzība

Plānošanas reģioni;

Pašvaldības, Izglītības pārvaldes;

Valsts izglītības satura centrs;

Izglītības kvalitātes valsts dienests;

Latviešu valodas aģentūra;

Izglītības atbalsta iestādes;

Izglītības un informatīvi metodiskie un konsultatīvie centri;

Izglītības arodorganizācijas;

Izglītības arodbiedrības;

Skolotāju un izglītības vadītāju asociācijas (biedrības), kas aktīvi veic pedagogu profesionālo pilnveidi.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems