Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 1.pamatdarbība (Key Action 1)
Mobilitātes veids: Grādu mobilitāte (Degree Mobility)
Aktivitātes veids: Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

 

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas – izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, kuras īsteno augsta līmeņa augstskolu konsorciji (Erasmus Mundus – brand name for quality and excellence).

 

Programmas mērķis ir piesaistīt izcilākos studentus no visas pasaules un veicināt Eiropas augstākās izglītības izcilības atpazīstamību.

 

Šīs aktivitātes ietvaros netiek finansēta kopīgo maģistrantūras studiju programmu sagatavošana.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas vadlīnijas (Programme Guide 2020)

Administrēšana Aktivitāti centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts, un par Erasmus+ centralizētajām aktivitātēm veic informēšanas funkciju.
Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
   • Konkursu Eiropas Komisija izsludina vienreiz gadā;
   • 2020. gada projektu konkurss ir izsludināts 2019. gada 5. novembrī;
   • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 13. februāris (plkst. 17.00 pēc Briseles laika);
   • Projektu pieteikumi jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.
Aktivitātes dokumentācija

Detalizēti konkursa nosacījumi, projekta pieteikuma sagatavošanas informācija, t.sk. pieteikuma e-veidlapa, aizpildīšanas vadlīnijas, pievienojamo dokumentu prasības, paraugi u.c. dokumenti pieejami EK izpildaģentūras EACEA mājaslapā

 

Vebināra ieraksts un prezentācijas no informācijas dienas pieejamas EACEA mājaslapā.  

Projekta konsorcijs
   • Kopīgās programmas īstenošanas konsorciju veido vismaz trīs augstākās izglītības iestādes (AII) no dažādām programmas dalībvalstīm, tajā var piedalīties arī citas partnervalstu AII;
   • Projekta iesniedzējs - viena AII no programmas valsts;
   • Visas konsorcija AII - savā valstī atzīta maģistra grādu piešķiroša AII;
   • Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE), partnervalstu AII – jāievēro ECHE principi;
   • Konsorcijā var piedalīties arī uzņēmumi, organizācijas, asociācijas, kam ir būtiska pievienotā vērtība kopīgās programmas īstenošanā (prakses vietas, stipendijas u.tml.).
Mērķa grupa Kopīgā studiju programma orientēta uz izcilāko studentu piesaisti no visas pasaules:
   • ~(vismaz) 75% - no partnervalstīm;
   • 25% - no programmas valstīm;
   • var piesaistīt arī maksas studentus.
Kopīgās studiju programmas uzbūve
   • AII konsorcijs īsteno pilnībā izstrādātu, integrētu un akreditētu kopīgu maģistra studiju programmu;
   • Kopīgās programmas apjoms ir 60, 90 vai 120 ECTS;
   • Diploms – kopīgs vai multiple (no katras AII), ar kopīgu diploma pielikumu;
   • Programmas apguves laikā – studentiem ir vismaz divi mobilitātes periodi dažādās programmas AII, kas piedalās konsorcijā.
Kopīgās programmas integrācija

Kopīgās maģistrantūras programmas īstenošanā konsorcijs ievēro vienotas procedūras:

   • Studentu pieteikšanās nosacījumos, studentu atlasē;
   • Studiju procesā, studiju kursu pasniegšanā;
   • Kvalitātes novērtēšanas mehānismos;
   • Studentu eksaminēšanā/studiju rezultātu vērtēšanā;
   • Konsorcija administratīvajā un finanšu vadībā;
   • Studentiem piedāvāto pakalpojumu sniegšanā (t.sk. valodu kursos, vīzu jautājumu risināšanā);
   • Studiju programmas popularizēšanā/atpazīstamības veicināšanā (vienota konsorcija projekta mājaslapa u.c.).
Projekta ilgums

Atkarībā no kopīgās studiju programmas ilguma četri līdz seši gadi.

   • Pirmais – sagatavošanās gads (pēc AII konsorcija izvēles)
   • Četrus secīgus gadus tiek finansēta studentu uzņemšana
Projekta finansējums

Projekta laikā tiek finansēts:

   • (pēc konsorcija izvēles, nav obligāts sagatavošanās gads) 1. akadēmiskajā gadā tiek finansēta sagatavošanās kopīgās studiju programmas īstenošanas uzsākšanai (popularizēšana, studentu pieteikumi, atlase u.c.);
   • četrus secīgus akadēmiskos gadus finansē studentu uzņemšanu un studijas (stipendijas, dalības maksa programmā visu programmas apguves laiku). Katru gadu var plānot uzņemt maksimums 15 studentus (visā periodā kopā maksimums 60 studenti);
   • konsorcija vadības/vieslektoru (vismaz četri katrā akadēmiskajā gadā) izmaksas;
   • papildus konsorcijs var pieteikties līdz 7 papildu studentu uzņemšanai katru gadu (visā periodā kopā maksimums 28 studenti) no viena vai vairākiem noteiktajiem prioritārajiem reģioniem/valstīm.
Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji

Projektu kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji (Award Criteria):

 

   • Projekta atbilstība (Relevance of the Project) - maks. 40 punkti
   • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) - maks. 20 punkti
   • Projekta komandas un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Project Team and the Co-operation Arrangements) - maks. 20 punkti
   • Ietekme un izplatīšana (Impact and Dissemination) - maks. 20 punkti

Projektam jāsaņem vismaz 70 punkti no 100, papildu nosacījums – pirmajā kritērijā jāsaņem vismaz 75% no maksimāli iespējamā punktu skaita. 


Vērtēšanas kritēriju apraksti – noderīgi pieteikuma sagatavošanā! 
Plānotais apstiprināmo projektu skaits
   • Konkursos – liela projektu konkurence
   • 2014-2020 periodā kopā plānoti ~ 350 kopīgās maģistrantūras programmu projekti
Kopīgo programmu sagatavošanai un īstenošanai noderīgi resursi
   • Latvijas augstskolas Erasmus Mundus pieredzes stāsts;
   • EK/EACEA organizētās starptautiskās konferences „Ekselence kopīgajās programmās” (29-30/06/2016) materiāli, kas pieejami EACEA mājaslapā; Eiropas Komisija apkopojusi arī konferences secinājumus:
   • EK sagatavojusi un publicējusi brošūru „Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas” (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – the story so far). Tajā atspoguļota vispusīga informācija par kopīgo maģistrantūras programmu būtību, administrēšanu, kvalitātes nodrošināšanu, studentu ieguvumiem u.c. būtiskiem aspektiem;
   • Eiropas Komisija/EACEA ir sagatavojusi divas e-rokasgrāmatas par Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēm/ieteikumus projektu pieteikumu sagatavošanai var skatīt šeit;
   • Eiropas Komisija publicējusi aptaujas "Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide" rezultātus
   • pieejama arī Eiropas Komisijas publikācija par Erasmus Mundus Kopīgās maģistrantūras programmām „24 Degrees”;
   • noderīgi materiāli pieejami EACEA Erasmus+ Library;
   • aktuālākās Erasmus+ 2019.gada konkursa prezentācijas Erasmus+ Baltijas Info dienu’2018 (30-31/10/2018) materiālos
Erasmus+ programmas dalībvalstis

Erasmus+ piedalās 34 programmas dalībvalstis:

   • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
   • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija un Lihtenšteina;
   • Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.
Aktivitātes īstenošana pirms Erasmus+ 2009.-2013. gada periodā kopīgās maģistrantūras programmas tika īstenotas Erasmus Mundus programmas 1.a. aktivitātes ietvaros.
Informācija studentiem par studiju iespējām kopīgās maģistrantūras programmās

Lai students varētu pretendēt uz studijām/stipendiju jau apstiprinātā kopīgās maģistrantūras programmā, savs pieteikums pretendentam jāiesniedz izvēlētajam universitāšu konsorcijam, kas īsteno kopīgo maģistrantūras studiju programmu, kuru pretendents vēlas apgūt (detalizēta informācija – programmas konsorcija mājaslapā (norādīta pie katras programmas nosaukuma)).

 

Apstiprināto Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras studiju programmu katalogs

 

Plašāka informācija šeit

Finansējums kopīgajām doktorantūras programmām 2014-2020

Kopīgo doktorantūras studiju programmu (iepriekš – Erasmus Mundus programmas 1.b.aktivitāte) īstenošana tiek turpināta ES zinātnes programmas HORIZON 2020, Marie Sklodowska – Curie ietvaros.

Kontaktinformācija

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems