Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu personālam 

Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu personālam

Erasmus+ programma atbalsta:

1) Docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji un augstskolas uzaicināti vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
vai
2) Personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā, c) ieguldījumu iesaistīto institūciju pilnveidē. 

Mācību mobilitāte:

 • dod iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabo praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
 • iedrošina augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
 • ļauj studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem;
 • veicina zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;
 • rada saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • palīdz attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivē studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdz sagatavoties mobilitātes periodam.

2020. gada finansējuma sadalē augstskolu personāla mobilitātēm liels uzsvars likts uz docēšanas mobilitāšu īstenošanu, kas veicinātu pedagoģisko prasmju un studiju programmas satura veidošanas prasmju attīstību. 

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki
 • Docēšanai – augstskolu akadēmiskais personāls un vieslektori no uzņēmumiem;
 • Personāla mācībām – augstskolu personāls.
Projekta pieteicējs
 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE);
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts programmas valstī.
Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē, atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra Projektu pieteikumus vērtē pēc atbilstības kritērijiem. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra. 
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Mobilitātes brauciena ilgums

Personāla mācības:

 • minimālais ilgums – divas dienas (neieskaitot ceļošanu)
 • maksimālais ilgums – divi mēneši (neieskaitot ceļošanu)


Docēšanas
aktivitātes laikā īstenojamas vismaz astoņas lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Šis minimums nav attiecināms uz uzaicinātajiem vieslektoriem no attiecīgās jomas uzņēmumiem. 

 

Ja docēšanas mobilitāte ir apvienota ar personāla mācību mobilitāti, tad īstenojamo lekciju akadēmiskās stundas samazināmas uz četrām vienā nedēļā (vai īsākā periodā). 

 

Ja tiek īstenota uzaicināto vieslektoru mobilitāte no attiecīgās jomas uzņēmumiem, minimālais mobilitātes ilgums ir 1 diena.

Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • administratīvajiem izdevumiem.

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

Projekta ilgums – 16 mēneši vai 24 mēneši.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm, kas nosauktas Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Mācību mobilitāte īstenojama tādā programmas valstī, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems