Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem 

Mācību mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem

Erasmus+ programma atbalsta:
1) Studijas kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm; 
2) Praksi ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās;
vai
3) īstenot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs.

Studiju mobilitāte:

   • sniedz iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
   • sniedz iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
   • veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabo uzņemošo augstskolu studiju vidi;
   • sekmē labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.


Prakses mobilitāte:

   • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
   • palīdz studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
   • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
   • veicina sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
   • sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.


Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai  saņem no savas nosūtošās augstskolas.
Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai Nacionālajā aģentūrā. 

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).
Studijās var doties studenti, sākot no otrā studiju gada.

Augstskolu nesenie absolventi mācību mobilitātes ietvaros var doties praksē ne vēlāk kā gadu pēc augstskolas absolvēšanas. Neseno absolventu praksei jāpiesakās pēdējā studiju gadā.
Projekta pieteicējs

Augstākās izglītības iestāde, kura nosūta studentus studijām vai praksei ārvalstīs un kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).

 

Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots programmas valstī un kuram piešķirts augstākās izglītības mobilitātes konsorcija sertifikāts.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Atlases procedūra Projektu pieteikumus vērtē pēc atbilstības kritērijiem. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra. 
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 
Mobilitātes brauciena ilgums

Studijas:

   • minimālais ilgums trīs mēneši
   • maksimālais ilgums 12 mēneši


Prakse:

   • minimālais ilgums divi mēneši
   • maksimālais ilgums 12 mēneši

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+mobilitāte starp programmas valstīm, mūžizglītības programmā īstenota mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

Neseno absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tā studiju cikla mobilitātē, pēc kuras absolvents dodas praksē.

Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
   • uzturēšanās izdevumiem;
   • administratīvajiem izdevumiem.
Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa; 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

Projekta ilgums – 16 mēneši vai 24 mēneši.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas valstīm, kas nosauktas Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Mācību mobilitāte īstenojama tādā programmas valstī, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems