Mācību mobilitāte pieaugušo izglītotājiem

Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem

Erasmus+ programmas vadlīnijās pieaugušo izglītība ir definēta kā visu veidu neprofesionālā pieaugušo izglītība – formālā, neformālā vai ikdienas mācīšanās, izņemot profesionālo tālākizglītību.

 

Pieaugušo izglītības personāla mācību mobilitāte ir paredzēta, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības personāla prasmes un kompetences tādējādi paaugstinot pieaugušo mācīšanos un mācību kvalitāti.

 

Erasmus+ programma atbalsta:

 

  • Nodarbību vadīšanu - pieaugušo izglītotāji pasniedz nodarbības ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Profesionālās pilnveides kursus un mācības ārvalstīs - pieaugušo izglītotāju profesionālo pilnveidi citas valsts  organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Darba vērošanu - pieaugušo izglītotāji vēro citu izglītotāju darbu ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā.

 

Pieaugušo izglītības organizācijām sava personāla mobilitāti mācību nolūkos jāizmanto stratēģiskai un starptautiskai savas organizācijas attīstībai.

 

Saskaņā ar Erasmus+ programmas prioritātēm pieaugušo izglītības speciālistiem prioritāri tiek atbalstītas aktivitātes, kas ilgtermiņā vērstas uz pieaugušo ar zemām pamatprasmēm izglītošanu. Īpaša uzmanība ir vērsta uz pieaugušo izglītojamo (tai skaitā bēgļu, patvēruma meklētāju, migrantu, sociāli neaizsargāto un riska grupu) mācīšanas/mācīšanās vajadzībām.

 

Saskaņā ar Erasmus+ programmas prioritātēm pieaugušo izglītības speciālistiem prioritāri tiek atbalstītas aktivitātes, kas ilgtermiņā vērstas uz pieaugušo ar zemām pamatprasmēm izglītošanu. Īpaša uzmanība ir vērsta uz pieaugušo izglītojamo (tai skaitā bēgļu, patvēruma meklētāju, migrantu, sociāli neaizsargāto un riska grupu) mācīšanas/mācīšanās vajadzībām.

Projekta dalībnieki Mācību mobilitātē var doties pieaugušo izglītotāji, kuru organizācija ir iesniegusi projekta pieteikumu.
Projekta pieteicējs

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 

 1. organizācija, kas darbojas pieaugušo izglītībā;
 2. pieaugušo izglītības organizāciju konsorciji.

 

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Projekta ilgums

Projekta ilgums ir viens līdz divi gadi

Mobilitātes brauciena ilgums

Minimālais ilgums divas dienas (neieskaitot ceļošanu)

Maksimālais ilgums divi mēneši (neieskaitot ceļošanu)
Finansējums Projektā finansējumu piešķir:
   • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumiem);
   • ceļa izdevumiem;
   • papildus izmaksas iekšzemes ceļa izdevumiem;
   • kursu dalības maksai;
   • organizatoriskajiem izdevumiem;
   • speciālo vajadzību nodrošināšanai. 

 

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām Nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.

Plašāka informācija par Erasmus+ prgrammu pieejama EK mājaslapā.

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems