Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

Erasmus+ programma atbalsta:

 

 1. mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā;
 2. profesionālās pilnveides kursus un mācības - atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā un atbalsta personāla, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītā personāla profesionālo pilnveidi;
 3. darba vērošanu – piedāvā iespēju skolotājiem, skolas vadībai un citam skolu pedagoģiskā un atbalsta personālam, konsorciju koordinējošās iestādes skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā iesaistītajam personālam doties vizītēs uz partnerskolām vai citām atbilstošām organizācijām, kas ir aktīvas skolu izglītības sektorā.


Mācību mobilitātes mērķi ir:

  • piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam Erasmus+ programmas ietvaros tiek atbalstīta, ja:

  • mācību mobilitāte un mērķi iekļaujas nosūtošās organizācijas Eiropas attīstības plānā;
  • atbilst organizācijas izstrādātajai stratēģijai par personāla attīstību;
  • tai tiek piemēroti atbilstoši atlases, sagatavošanas un pārraudzības pasākumi;
  • nodrošina, ka dalībnieku iegūtās zināšanas tiek atzītas, izplatītas un plaši izmantotas organizācijā un ārpus tās.

Projektā sadarbojas nosūtošā organizācija/konsorcija koordinators un uzņemošā organizācija. Projektu pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā var iesniegt tikai nosūtošā organizācija.

Projekta dalībnieki

Mācību mobilitātē var doties:

  • skolu pedagoģiskais personāls (skolotāji, mācību procesa organizatori, direktori), kas strādā skolās, kā arī citi izglītības speciālisti, kas iesaistīti nosūtošās skolas stratēģiskajā attīstībā (skolu inspektori, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi u.c.);
  • vietējā vai reģionālā mēroga skolu pārvaldības vai koordinējošas institūcijas, kas uzņēmusies konsorcija vadību, personāls, kas ir iesaistīts skolu vadības, stratēģiskās plānošanas un mācību satura attīstībā.

Erasmus+ skolu sektora mobilitātes projektos drīkst piedalīties tikai tās izglītības iestādes vai koordinējošās institūcijas, kuras iekļautas dalībtiesīgo institūciju sarakstos, skatīt šeit

Projekta pieteicējs

Projektu var iesniegt:

 

 1. skola, kas nosūta savu personālu uz mācībām ārvalstīs;
 2. skolu konsorcija koordinators – skola, pašvaldība vai izglītības pārvalde, ja tā ir neatkarīga institūcija, vai cita skolas koordinējoša dalībtiesīga institūcija.

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.
Projekta dalībnieku skaits

Mobilitāte ir starptautiska un ietver vismaz divas organizācijas (vismaz viena nosūtošā un vismaz viena uzņemošā organizācija) no dažādām valstīm. 

 

Ja projektu iesniedz konsorcijs, visiem konsorcija dalībniekiem ir jāpārstāv viena programmas valsts un jābūt norādītiem projekta pieteikumā. Konsorcijs ietver vismaz 3 organizācijas (koordinējošā institūcija un vismaz vēl 2 skolas). Konsorcijā ietvertajām skolām ir jābūt organizatoriskām saitēm ar konsorcija koordinatoru pārstāvošo institūciju. Ja koordinators ir skola, projekta pieteikumā jāizskaidro konsorcija izveides iemesli un jāpamato koordinatora spēja vadīt projektu. 

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Pieteikumu skaits konkursā

Skola vai konsorcijs katra konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Konsorcija koordinators var koordinēt vairākus dažādus konsorcijus, katrā no tiem apvienojot atšķirīgas izglītības iestādes, un izglītības iestāde var ietilpt vairākos konsorcijos.

Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Projekta ilgums

Projekta ilgums – 1 līdz 2 gadi 

Mācību mobilitātes ilgums Minimālais ilgums – 2 dienas (izņemot ceļošanu)
Maksimālais ilgums – 2 mēneši (izņemot ceļošanu)
Finansējums

Projektā finansējumu piešķir:

  • individuālajam atbalstam (uzturēšanās izdevumiem);
  • ceļa izdevumiem;
  • kursu dalības maksai;
  • organizatoriskajiem izdevumiem;
  • speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem  6 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

 

Līgumu slēgšana  3 mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.  Informācija par Erasmus+ programmas dalībvalstīm un partnervalstīm atrodama šeit.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.

 

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems