Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte 

Erasmus+ starptautiskā studentu un personāla mobilitāte

Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte ir mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām (AII).

 

Tā paredz gan studentu, gan pasniedzēju izejošo un ienākošo mobilitāti.

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai  saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai Nacionālajā aģentūrā.

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki

Studijām - studenti, kas reģistrēti programmas valsts augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE) un studenti, kas reģistrēti partnervalsts augstākās izglītības iestādē, ar kuru projekta pieteicējam ir noslēgts starpinstitūciju līgums. Studijās var doties studenti, sākot no otrā studiju gada;

 

Praksēm - studenti, kas reģistrēti programmas valsts augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE), un studenti, kas reģistrēti partnervalsts augstākās izglītības iestādē, ar kuru projekta pieteicējam pirms mobilitātes uzsākšanas ir noslēgts starpinstitūciju līgums. Praksē var doties studenti, sākot no pirmā studiju gada. Netiek atbalstīta neseno absolventu prakse;

 

Docēšanai – augstskolu akadēmiskais personāls;

 

Personāla mācībām – augstskolu personāls.

Projekta pieteicējs

Projekta iesniedzējs:

   • Viena AII no programmas valsts;
   • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots programmas valstī un kuram piešķirts augstākās izglītības mobilitātes konsorcija sertifikāts.

Starptautiskās mobilitātes projektā jābūt vienai AII no programmas valsts un vismaz vienai AII no atbilstošas partnervalsts;

 

Programmas valstu AII jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE), partnervalstu AII jāievēro ECHE principi, kas noteikti starpinstitucionālajā līgumā.

 

Starptautiskās mobilitātes konkursā augstskola projektu var iesniegt vienu reizi konkrētajā konkursa gadā.

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. 

Atlases procedūra

Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra.

 

Starptautiskās mobilitātes projektus vērtē pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem. Sagatavojot projekta pieteikumu, jāņem vērā arī Nacionālās aģentūras noteiktie sekundārie kritēriji (ja attiecināms).

 

Detalizētāka informācija par atlases procedūru lasāma Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Dokumenti un veidlapas

Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 11. februārim (plkst.12.00 pēc Briseles laika). 

Mobilitātes brauciena ilgums

Studentu studiju mobilitāte:

   • ilgums 3 līdz 12 mēneši, visi cikli (jāņem vērā konkrētu finanšu instrumentu/reģionu ierobežojumi).

Prakse:

   • ilgums 2 līdz 12 mēneši, visi cikli (jāņem vērā konkrētu finanšu instrumentu/reģionu ierobežojumi).

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp programmas valstīm, mūžizglītības programmā īstenota mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

 

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz astoņas lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Šis minimums nav attiecināms uz uzaicinātajiem vieslektoriem no attiecīgās jomas uzņēmumiem.

Ja docēšanas mobilitāte ir apvienota ar personāla pilnveides mobilitāti, tad īstenojamo lekciju akadēmiskās stundas samazināmas uz četrām vienā nedēļā (vai īsākā periodā).

Erasmus+ Programmas valstis un partnervalstis

Informācija par Erasmus+ programmas valstīm un partnervalstīm atrodama Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Starptautiskā mobilitātes projekta finansējuma nosacījumi

Projektā finansējumu piešķir:

   • uzturēšanās izdevumiem (individuālais atbalsts);
   • ceļa izdevumiem;
   • administratīvajiem izdevumiem (organizatoriskais atbalsts).

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Aktivitātei finansējumu piešķir no pieciem Eiropas Savienības ārējiem finanšu instrumentiem:

   • Instrument for Pre-accession (IPA)
   • European Neighbourhood Instrument (ENI)
   • Development Co-operation Instrument (DCI)
   • Partnership Instrument (PI)
   • European Development Fund (EDF).

Finansējumu sadala 12 reģionālajās aploksnēs, kuru ietvaros Nacionālajai aģentūrai jānodrošina projektu atlase, apstiprināšana un finansējuma piešķiršana.

 

Latvijai pieejamo starptautiskās mobilitātes finansējumu 2020. gada konkursam dalījumā pa reģionālajām aploksnēm atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšanu

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa;

 

Projekta ilgums – 24 mēneši vai 36 mēneši.

 

Saskaņā ar EK vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Mācību mobilitātes norises vieta

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm vai partnervalstīm, kas nosauktas Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Mācību mobilitāte īstenojama tādā programmas valstī vai partnervalstī, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta

Noderīgas saites

Erasmus+ programmas valstu augstākās izglītības starptautiskie kontaktpunkti (International Erasmus+ Contact point (ICPs) in the National Agencies);

 

Erasmus+ partnervalstu Nacionālie informācijas biroji (National Erasmus+ Offices).

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems