08.03.2018

Kombinētās mācību metodes kā ceļš uz mūsdienīgu mācību procesu

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Latvijas, Austrijas, Kipras un Lielbritānijas īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “B-Learning: Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām”, kura mērķis bija veidot izpratni par kombinēto mācīšanos (blended learning) un veicināt tās izmantošanu skolās. Projekts ilga 24 mēnešus no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam.

Projekta galvenā mērķa grupa bija skolu vadības komandas un skolotāji, jo ir svarīgi šajā procesā iesaistīt ne tikai mācībspēkus, bet arī vadību, lai kopīgi izstrādātu kombinētās mācību metodes, kuras apvieno tradicionālo un uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) balstītu pieeju. Kombinētās mācības ir jaukts mācīšanās veids, kas ietver sevī klātienes un tiešsaistes mācību kombināciju. 

Projekta gaitā ir paveikti šādi uzdevumi:

 •   Izstrādāta uz pētījumiem balstīta pieeja skolas vadības komandām, kā efektīvāk savienot tradicionālo un uz IKT balstītu mācību procesu;
 •   Izstrādāta metodika uz IKT balstīta mācību procesa ieviešanai;
 •   Paaugstināta pedagogu izpratne par sabalansēta mācību procesa ietekmi uz skolas ikdienas darbu;
 •   Veicināta pārmaiņu ieviešanu izglītības procesa organizēšanā skolā.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir viens no fenomeniem, kas pēdējās desmitgadēs ir būtiski izmainījis visu paaudžu cilvēku ikdienu. Mūsdienu bērni un jaunieši par normālu parādību uzskata atrašanos gan digitālajā, gan reālajā pasaulē, un viņiem nepieciešama izglītība, kas ietver abas šīs vides, tādējādi neignorējot nozīmīgu viņu pieredzes daļu.

Tomēr mācību procesa pilnveidošana, kur tiek izmantotas gan tradicionālās, gan uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām balstītas metodes, ir liels izaicinājums vairumam skolu un pedagogu, jo ITK izmantošanai skolā nepieciešamas ne vien tehniskās zināšanas, bet arī izpratne par to, kāpēc, kad un kā tehnoloģijas izmantot mācību procesā. Tāpēc šī projekta ietvaros ir izstrādāts B-Learning mācību metodiskais materiāls angļu, grieķu, vācu un latviešu valodās, kuru iespējams adoptēt jebkurai vispārējās izglītības iestādei.

Pirmajā projekta posmā tika veikta Vajadzību izpētes analīze un sagatavots Vajadzību analīzes ziņojums (VAZ), kas kalpoja kā teorētiskais pamats B-Learning mācību materiālu komplekta satura izstrādei. VAZ apraksta esošo situāciju kombinēto mācību izmantošanā partnervalstīs. Tajā ietverti secinājumi no skolu aptaujām, partneru un citu valstu labās prakses piemēri, kā arī literatūras pārskats un terminoloģija.

Vajadzību analīzes ziņojumā ir secināts, ka kombinētās mācības nav izglītības sistēmu komponentes nevienā no projekta partnervalstīm. Kombinētās mācības nav plaši izmantotas skolās ne teorētiski, ne praktiski. Tomēr, pedagogiem ir vairākas prasmes, lai kombinētās mācības lietotu izglītības procesa organizācijā.

Dažas no VAZ identificētajām problēmām bija:

 •   kombinētās mācības kā jēdziens vai metode nav lietots izglītības politikas dokumentos un nav identificētas formālās izglītības programmas, kurās būtu pieejama kombinēto mācību apguve;
 •   izglītības programmās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmes pārsvarā tiek pozicionētas kā apgūstamas atsevišķa mācību priekšmeta ietvaros, nevis apgūstamas kā caurviju prasmes izglītības programmās;
 •   daudziem pedagogiem trūkst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes un pieredzes lietot tās mācību procesā, tomēr pedagogi atzīst, ka to pielietojums bagātina mācību procesu.

Otrajā projekta īstenošanas posmā partneri strādāja pie B-Learning mācību materiālu komplekta izveides. Darbu ievadīja 5 dienu praktiskas mācības Rīgā, kuru laikā izglītības eksperti no Latvijas, Austrijas, Kipras, Lielbritānijas kopīgās diskusijās vienojās par B-Learning mācību materiālu komplekta struktūru, saturu, terminoloģiju, mācīšanās rezultātiem un metodēm, kā arī par katra partnera pienākumiem, laika grafiku un informācijas apmaiņu materiālu izstrādes procesā.  Darbs turpinājās tiešsaistes platformā. Rezultātā tika sagatavots B-Learning mācību materiālu komplekts, kas sastāv no 5 daļām:

 1. Profesionālās pilnveides programmas;
 2. Vadlīnijām programmas īstenotājiem,
 3. Kursa materiāliem,
 4. Pašnovērtēšanas rīka skolu komandām,
 5. Vadlīnijām skolu komandām.

Trešais - projekta noslēguma posms tika veltīts B-Learning mācību materiāla aprobācijai pilota skolās, tā izvērtēšanai un uzlabošanai. Aprobācijā piedalījās 21 skolas komanda no visām projekta valstīm. Latviju projektā pārstāvēja Rīgas angļu ģimnāzija, Daugavpils 15. vidusskola, Kandavas internātvidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola un Rūjienas vidusskola. Mācību process sastāvēja no klātienes un tiešsaistes nodarbībām. Plānojot mācību procesu un stundu skaitu, tika ņemta vērā skolu iepriekšējā pieredze un pašdiagnostikas rezultāti. Austrijā, Kiprā un Latvijā skolu komandas piedalījās 36 stundu profesionālās pilnveides programmā, savukārt Lielbritānijā skolas vērtēja tikai mācību materiālus.

Aprobācijas dalībnieki pozitīvi novērtēja izstrādātos materiālus un to izmantošanas iespējas. Skolas atzina, ka materiāli ir visaptveroši, un ka pēc mācību programmas apguves pedagogiem ir lielāka izpratne par to, kā dažādas uz tehnoloģijām balstītas aktivitātes savstarpēji saskaņot un metodiski iestrādāt mācību procesā, radot skolēnu vajadzībām atbilstošāku un interesantāku mācību vidi.  Turklāt kombinētā mācīšanās dod iespēju skolotājam pilnveidoties kā profesionālim, kā arī apliecina viņa – kā pārmaiņu īstenotāja – reputāciju skolēnu acīs. Vairums skolu arī pēc projekta noslēguma turpina darbu pie izmaiņu ieviešanas mācību procesa organizācijā savā izglītības iestādē.

B-Learning projekta pieeja var tikt viegli pielāgota jebkurai vispārējās izglītības iestādei, jo materiāls ir adaptējams konkrētas skolas vai pedagogu grupas vajadzībām. Mācību materiālu komplekts ir veidots tā, lai skola ar to var strādāt gan patstāvīgi, gan kopā ar konsultantu.

Projekta partneri ir gandarīti par paveikto. Dalība jebkurā jaunā projektā ir liels izaicinājums visām tajā iesaistītajām pusēm, jo projekta rezultāts ir atkarīgs gan no visu partneru kompetences izvēlētajā tēmā, gan dalībnieku spējas kopīgi strādāt starptautiskā komandā, risināt problēmjautājumus, mācīties vienam no otra, iedrošināt, atbalstīt un palīdzēt. Projekts ir noslēdzies, bet projektā iesāktais darbs turpinās skolās, tālākizglītības semināros un kursos, meistarklasēs un diskusijās.

B-Learning mācību materiālu komplekts angļu, grieķu, vācu un latviešu valodā pieejams projekta interneta mājas lapā blearning-project.eu, interneta vietnē: skolotajs.lv, kā arī Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas platformā: ec.europa.eu/programmes.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems