14.05.2018

Erasmus+ projekta ietvaros izveido jaunu absolventu novērtēšanas programmu

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar sešām partnervalstīm laika posmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Maģistra programmas absolventu programmatūras inženiertehniskās kompetences attālināta novērtējumu ieviešana”.

Projekta mērķis bija pastiprināt un paātrināt inovācijas procesu augstākajā izglītībā un uzsākt jaunas prakses ieviešanu atvērto izglītības resursu (AIR) pielietošanā, izveidojot efektīvu eksperimentālu sistēmu, lai noteiktu un novērtētu mācību rezultātus programmatūras inženierijas un programmēšanas tehnoloģiju (SE&ST) maģistra studiju programmu absolventiem Eiropas un Baltijas reģionālajā līmenī.

iSECRET projekta dalībnieki bija sešu valstu universitātes: projekta koordinators Transporta un sakaru institūts (TSI), Latvija un partnervalstu universitātes: Kauņas Tehnoloģijas Universitāte (KTU), Lietuva; Mursijas Universitāte (UM), Spānija; Plovdidas Universitāte (PU), Bulgārija; Tehnoloģiskās Izglītības Institūts Epirus (TEIE) Grieķija; Ekonomikas Universitāte Bydgoszcz (WSG), Polija. Visi projekta partneri daudzus gadus veiksmīgi īsteno savas maģistrantūras programmas SE&ST.

Lai nodrošinātu projekta sākumā izvirzīto rezultātu sasniegšanu, projekta dalībnieki veica šādas galvenās aktivitātes: organizēja četras starptautiskas projektu sanāksmes, veica darbu pie intelektuālo rezultātu izstrādes, kā arī projekta noslēgumā organizēja starptautisku projekta rezultātu izplatīšanas konferenci.

Projekta īstenošanas gaita

Projekta komanda izstrādāja metodoloģiju un modeļus SE/ST programmai absolventu kompetences novērtēšanai ar e-CF kompetences plānošanu, kā arī sagatavoja maģistra programmas šablonu un aprakstīja 24 maģistra kursu paraugus. Tas tika veikts, pamatojoties uz labākajām Eiropas maģistru programmām no 8 pētījuma valstīm.

Programmas izstrādei bija nepieciešams noteikt un strukturēt maģistra programmas izglītības mācību rezultātus un izmērāmo kompetenču īpašības. Turpmākā projekta īstenošana bija saistīta ar (SECEIP) portāla novērtēšanu, uzlabojumu ieviešanu un apmācību organizēšanu. Šajā posmā bija paveikti šādi darbi: portāla satura izstrāde, testēšanas materiāla SE&SE maģistra programmas absolventu izglītības un mācību rezultātu novērtējuma izstrāde un augšupielāde SECEIP portālā, kā arī tiešsaistes mācību kursa "Kā lietot SECEIP?" sagatavošana akadēmiskajam personālam un maģistra programmas absolventiem.

Pēdējais projekta posms bija koncentrēts uz testējamā materiāla uzlabošanu, personāla un maģistra studentu apmācībām, kā arī uz projekta izplatīšanas rezultātiem. 2017. gada maijā, Rīgā notika rezultātu izplatīšanas konference. Konferences ziņojumi, kuros ir iekļauti iSECRET projekta rezultāti ir publicēti divos starptautiskos profesionālos IT žurnālos (indexed by WOS) Baltic Journal of Modern Computing (www.bjmc.lu.lv) un International Journal on Information Technologies and Security (ijits-bg.com). Kopumā tieši iSECRET projekta rezultātu izplatīšanai pēc konferences bija publicētas 10 konferenču tēzes un 7 zinātniskie raksti.

iSECRET projekts ir inovatīvs, jo tika ieviesta oriģināla metodoloģija un jauns rīks akadēmisko maģistrantūras programmu absolventu programmatūras inženiertehniskās kompetences novērtēšanai, kas atbalsta virtuālās mobilitātes iespējas un nodrošina informācijas apmaiņu par mācību rezultātiem. 

iSECRET projekta ietvaros ir novadīta intensīva attālināta programma mācību personālam (kā tiešsaistes apmācība) bez mācību personāla mobilitātes. Pēc veiksmīgas apmācību beigšanas un pārbaužu nokārtošanas visi iSECRET apmācību dalībnieki (57 studenti un personāla locekļi) no partneru universitātēm saņēma TSI sertifikātus.

Realizētais projekts ļauj padarīt pievilcīgākas SE&ST mācību programmas, kas atbilst individuālām vajadzībām un vēlmēm, un modernāku, dinamiskāku un profesionālāku vidi izglītības iestādēs.

Prognozēts, ka reģionālā un valsts līmenī projekta ietvaros izstrādātā programma palielinās darbaspēka mobilitāti un mūžizglītības iespējas, kā arī studenti varēs labāk plānot savu karjeru un paaugstināt savu nodarbinātības potenciālu. Ar šādas jaunas programmas ieviešanu pedagogiem ir vieglāk novērtēt izglītības sistēmu un nozaru saderību ārpus valsts robežām saistībā ar EAIT izveidi.

Projekta rezultāti pieejami:

Projekta interneta mājaslapā šeit, kā arī Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas platformā šeit.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems