25.11.2015

Pieredzes stāsts: Erasmus+ stratēģiskā partnerība „MULTIKEY”

2014./2015. mācību gadā Daugavpils Valsts ģimnāzija iesaistījās Erasmus+ stratēģiskajā partnerībā „MULTIKEY”, lai kopā ar partneriem no Splitas (Horvātija), Varšavas (Polija), Alzano (Itālija) un Barselonas (Spānija) divu gadu laikā izstrādātu mācību plānu un materiālus skolotājiem, kas savu priekšmetu vēlas pasniegt svešvalodā, iepazīstot un izmantojot CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodiku. 

Pirmā skolēnu un skolotāju mācīšanas un mācīšanās mobilitāte notika februārī Barselonā (Spānija). Laika posmā līdz pirmajai mobilitātei visu skolu skolēni veidoja savas skolas un pilsētas aprakstu angļu valodā. Tādējādi tika veikta dalībnieku atlase. Otrā mobilitāte notika Daugavpilī. Latvijā ārvalstu kolēģi vēroja CLIL stundas matemātikā un dabaszinātnēs, savukārt viesskolēni piedalījās CLIL stundās matemātikā, dabaszinātnēs, vēsturē un Latvijas kultūrā. Ārvalstu kolēģi Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē tika iepazīstināti ar CLIL sistēmu Daugavpilī un Latvijā un prezentēja metodikas iestrādes savā valstī. Lai to izdarītu, projekta dalībskolas veica pētījumus savās valstīs, intervējot Izglītības un zinātnes ministrijas un citu CLIL sistēmā iesaistīto institūciju pārstāvjus. Tika apkopota informācija par skolām, kuras izmanto CLIL metodiku, tika intervēti skolotāji.

Projekta ietvaros Latvijā ir apzinātas 20 CLIL metodikas skolas (paldies LVA sniegtajiem kontaktdatiem), tiek plānotas kopīgas aktivitātes pieredzes popularizēšanai. Ģimnāzijas 12. klases audzēknis Andrejs Belovs ir veicis pētījumu par CLIL programmas īstenošanas veiksmēm un izaicinājumiem ģimnāzijā (publikācija maija numurā žurnālā „Skolas vārds”).

Līdz transnacionālajai mobilitātei Alzano oktobrī visi projektā iesaistītie skolotāji bija izstrādājuši 8 mācību stundu plānus un nepieciešamās darba lapas dabaszinātnēs, matemātikā, vēsturē, kultūras vēsturē un informātikā. Dabaszinātnēs (bioloģijā, fizikā) materiālus priekšmetu pasniegšanai angļu valodā veido tikai ģimnāzijas skolotāja, jo partnerskolās tikai matemātika un humanitārās zinātnes tiek apgūtas angļu valodā. Mācību un mācīšanās mobilitātes laikā Latvijā un Itālijā tika veikta materiālu aprobācija. Ģimnāzijas matemātikas skolotāja Iveta Nikolajeva, izmantojot izstrādātos stundu plānus, vadīja atklātās stundas itāļu partnerskolā, izpelnoties kolēģu atzinību, jo „aprobētāji” bija 20 skolēni no visām partnerskolām ar ļoti atšķirīgu matemātikas apguves līmeni.

Līdz nākamajai mobilitātei Splitā visu partnerskolu skolotāji aprobēs kolēģu veidotos stundu plānus, filmēs stundu norisi. Pēc veiktajām korekcijām gan plāni, gan darba lapas un videomateriāli tiks publicēti izdevumā CLIL iesācējskolām Eiropā. Materiāli tiks tulkoti arī katalāņu un itāļu valodās, lai būtu pieejami iespējami lielākam pedagogu skaitam.

Projekta noslēgumā katrā valstī notiks konference, kuras ietvaros tiks prezentēti gan pētījuma rezultāti, gan izdevums CLIL programmas iesācējiem, kā arī tiks izvērtēta stratēģiskā partnerība.

Līdzšinējā sadarbība ir izdevusies. To veicina ne tikai partneru ieinteresētība, bet arī daudzveidīgās komunikācijas formas: Polijas partneru vadībā ir izveidota un regulāri tiek uzturēta projekta mājaslapa www.multikey.eu, projekta norisei var sekot līdzi arī platformā e-twinning. Projekta uzraudzība tiek veikta, izmantojot Twinspace – koordinatori un iesaistītie skolotāji informē kolēģus par paveikto. Ļoti veiksmīgi tiek izmantots GOOGLE DRIVE – ir laika plānojums visām aktivitātēm, ir materiālu, mobilitāšu, ideju un izvērtējuma mape u.tml.

Ieguvēji ir arī skolēni. Lai piedalītos mobilitātēs, dalībniekiem ir jāveido dažādi materiāli – savas valsts, pilsētas un skolas prezentācija caur dažādu mācību priekšmetu prizmu, piemēram, Latvija un māksla, Latvija un dabaszinātnes u.tml. Skolēni veido gan video, gan infografikas un prezentācijas. Tiek iepazītas vēsturiskas vietas un mākslas pieminekļi, bet svarīgākais – gūti ļoti pozitīvi iespaidi, dzīvojot viesģimenēs.

Pēc pirmā projekta gada ir radušies arī secinājumi, kas jāņem vērā, īstenojot citas partnerības:

  • projekta koordinatoriem ir jāpiedalās visās mobilitātes, lai nerastos pārpratumi projekta izstrādē;
  • ir jārunā par kultūru atšķirībām partnervalstīs un partnerskolās, tās ir jāizskaidro, viesiem ierodoties partnerskolā;
  • Eiropas Komisijas regulas par finansējumu ne vienmēr tiek pielāgotas valstu iekšējiem noteikumiem;
  • Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalsts projektu īstenotājiem Latvijā ir ļoti atzinīgi vērtējams, salīdzinot ar citām valstīm;
  • kvalitatīva projekta īstenošana rada pozitīvu multiplikatīvo efektu – tiek atrasti sadarbības partneri savā un citās valstīs nākamo projektu īstenošanai.

 

Stāsta autore: Renāte Malnace

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems