02.02.2018

Ar Erasmus+ Eiropas pieredze ienāk Mālpils novada vidusskolā

Mālpils novada vidusskola īstenoja Erasmus+ projektu “Skola, kurā mums patīk mācīties, lai iepazītu un pārņemtu partnerskolu pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē, uzlabojot starpskolu sadarbību un pilnveidotu skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes. Projektā piesaistīti partneri no Austrijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas un Portugāles.

Visa projekta gaitā notiek nepārtraukts mācību un izzināšanas process 

Skolotāju apmācību pasākumos un praksēs diskutēts par draudzīgas skolas vides jautājumiem, iepazīstot partnerskolu pieredzi, kā veidot labvēlīgu, drošu un motivējošu skolas vidi bez emocionālas, digitālas un fiziskas vardarbības, par pamatu liekot skolu intensīvu sadarbību ar skolēnu vecākiem un sociālajiem partneriem ārpus skolas.

Pētījumā “Ko mēs jau darām? Ko vēl varētu darīt labvēlīgākas skolas vides izveidē?”, kurā piedalījās skolēni, skolotāji un vecāki, iegūtie secinājumi ir izmantoti projektā iesaistīto partnerskolu ētikas noteikumu un stratēģiskās attīstības plānu pilnveidei, secinot ka, lai nenāktos cīnīties ar skolas priekšlaicīgu pamešanu, katrā skolā ir jārada tāda mācību un emocionālā vide, lai skolēnam vienkārši nerastos vēlēšanās skolu pamest. Otrajā projekta gadā mērķtiecīgi strādāts šajā virzienā, organizējot iespējami plašu aktivitāšu loku, lai uzrunātu iespējami vairāk Mālpils novada vidusskolas skolēnu. Pētījuma beigās izveidots draudzīgas skolas popularizēšanas video saturiskais pamats.

Skolotājiem organizēti semināri par mediāciju/konfliktu risināšanu un bīstamas uzvedības izpausmju pamanīšanu un novēršanu.

Skolēni dod lielu ieguldījumu projekta kopīgo iznākumu tapšanā

Par projekta veiksmi uzskatāms intensīvais skolēnu projekta komandas darbs un apmaiņas pasākumi. Jau krietnu laiku pirms tikšanās klātienē skolēni uzsāka saziņu elektroniski ar attiecīgo valsti, kurā norisinājās kāda no trīs skolēnu apmaiņām Itālijā, Spānijā vai Latvijā. Satiekoties skolēni prezentēja iepriekšējā posmā paveikto, kā arī plānoja nākamos darbus, kopīgi strādājot tematiskajās un radošajās darbnīcās, sportojot, starptautiskā vidē pārbaudot un pārņemot attiecīgo uzņemošo skolu pieredzi labvēlīgas skolas vides veidošanā.

Skolēni organizēja savstarpējo sadarbību veicinošus pasākumus jaunākajām klasēm gan Mālpils novada vidusskolā, gan Mālpils internātpamatskolā un bērnudārzā (radošie uzdevumi, prezentācijas, spēles, konkursi u.c.), veidoja materiālus par projekta norisēm izvietošanai skolas informācijas centrā. Par projekta kulmināciju kļuva starptautiskā skolēnu apmaiņa Mālpilī 2016. gada maijā, kad skolēni iesaistījās tās sagatavošanā jau no paša sākuma. Notika vairākas sanāksmes, kurās strādāts pie tikšanās satura, plānotajām aktivitātēm un pienākumu deleģēšanas.

Katrā partnerskolā līdztekus kopīgajām projektā plānotajām aktivitātēm notika arī daudzveidīgi vietējie pasākumi, ar kuriem partneri regulāri iepazīstināja viens otru.  Mālpils novada vidusskolā visās klasēs organizētajā akcijā „Mana sapņu skola“, vidusskolēni izstrādāja draudzīgas skolas noteikumus, taču jaunākie skolēni veidoja klašu telpu un skolas apkārtnes modeļus un uz labu uzvedību aicinošus plakātus. Skolēni rakstīja esejas un organizēja „Pieklājības nedēļu“, skolēnu debašu kluba nodarbību ciklu un radošas spēles jaunāko klašu skolēniem vecāko klašu skolēnu vadībā.

Projekta gaitā daudz mācījāmies viens no otra

Organizējot partneru uzņemšanu, Mālpils novada vidusskolas audzēkņiem radās ideja sarīkot draudzības vakaru kopā ar kaimiņu vidusskolu skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, kas tika atzinīgi novērtēts un varētu kļūt par tradīciju. Arī pārējie projekta partneri darbojās ļoti aktīvi visa projekta laikā. Īpaši atmiņā palikušas itāļu skolas rīkotās iesaistošā sporta aktivitātes skolēniem ar īpašām vajadzībām, austriešu skolēnu radošie darbi draudzīgas skolas noteikumu izveidē, horvātu un spāņu skolu daudzveidīgie pasākumi vardarbības nepieļaušanai skolā un portugāļu skolas veiksmīgās sadarbības piemēri ar vietējiem partneriem.

Ir apkopota partneru labā prakse un plānots to ieviest Mālpils novada vidusskolas ikdienas darbā, tostarp īpašas grāmatzīmes un draudzīgas skolas plakāti no Austrijas, teātra forums kā konfliktsituāciju izpratnes un risināšanas metode un citas uz sadarbību balstītas mācību metodes no Itālijas, sekmīga sadarbība un reālas vecāku iesaistīšanās metodes no Portugāles, brīvdabas pedagoģijas metodes no Horvātijas.

Īstenotais Erasmus+ projekts rosina jaunas idejas

Projekta īstenošanas rezultātā partnerskolu skolotāji piedalīsies tālākizglītībā par savstarpējo mācīšanos, tai skaitā arī intensīvāk iesaistoties Erasmus+ KA1 projektos, izmantojot skolēnu socializācijas metodes, cenšoties nepieļaut vardarbību skolā un iesaistot skolēnus daudzveidīgās labvēlīgu skolas vidi veidojošās aktivitātēs. Partneri vēlas pievērst vairāk uzmanības skolas un klašu telpu noformējumam, lai motivētu skolēnus draudzīgumam un savstarpējam atbalstam, kā arī intensīvāk pielietot uz sadarbību vērstās mācību metodes.

Šajā projektā vairāk kā jebkad izmantoti digitālie rīki: projekta kvalitatīvai vadībai  izveidots virtuālais birojs Dropbox vietnē un projektā paveiktais apspoguļots virtuālajā dienasgrāmatā un skolas mājaslapā.

Komunikācija un sadarbība  turpinās arī šobrīd, kad projekts jau ir beidzies.  Skolēni  sarakstās Facebook, darbojas skolotāju WhatsApp grupa, turpinām sazināties par darba jautājumiem, vai arī vienkārši tāpat atcerēties aizraujošo kopdarbu un plānot nākamos projektus.

Avots: Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems