06.03.2018

Skolotāji apgūst talantīgās domāšanas mācību metodes

Personāla apmācību centrs Agenda īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Talantu skola” ar mērķi apvienot vairāku izglītības nozares praktiķu pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu metodoloģiju “Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse”, kas paredzēta  pamatskolu un sākumskolu skolotāju zināšanu veicināšanai par to, kā attīstīt skolēnu talantīgu un inovatīvu domāšanu un audzēkņu sekmju uzlabošanu. 

Projekts ir tapis sadarbībā ar partnerorganizācijām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas laika posmā no 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam. Metodoloģijas izstrādes gaitā tajā iekļauto uzdevumu testēšanā iesaistījās 161 skolēns un 39 skolotāji no 14 skolām visās trīs partnervalstīs un 19 topošie pedagogi no Vytautas Magnus University (Lietuva) pedagoģijas fakultātes.

Kas ir talants?

Projekta aktualitāte ir pamatota ar pētījumiem par to, ka talants un talantīga domāšana nav nejaušība un tā nav iedzimta īpašība, bet gan domāšanas procesu kopums, kuru var apgūt jebkurš. Tāpēc projekta uzdevums bija izstrādāt tādu metodoloģiju, kuras pielietošana pedagogu darbā veicinās jebkura audzēkņa talantīgas un inovatīvas domāšanas attīstību, neatkarīgi no iepriekšējiem mācību sasniegumiem.

Metodoloģijas sagatavošanas laikā tika izstrādātas metodiskās un praktiskās rekomendācijas par dažādiem didaktiskiem jautājumiem inovatīvās domāšanas mācīšanā vispārējā izglītībā. Centrālā vieta šajā metodoloģijā ir atvēlēta TRIZ (izgudrojumuzdevumu risināšanas teorija) un dažādu šīs teorijas aspektu pielāgošanai darbam ar skolēniem. Projekta rezultāti pieejami interneta vietnē: pacagenda.lv, kā arī Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas platformā: ec.europa.eu.

Līdztekus metodoloģijas izstrādei, projekta laikā tika organizētas šādas aktivitātes: viena transnacionālā projekta partneru tikšanās, trīs personāla apmācības un mācību aktivitātes un trīs projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi. Bez tam informācijas par projektu un tā rezultātiem izplatīšanas iespējas tika izmantotas dažādos ar projektu nesaistītos pasākumos, kuri bija veltīti talantu attīstīšanas tēmai gan projekta partnervalstīs, gan arī Austrijā, Slovākijā un Ungārijā, un TRIZ konferencē ASV.

Mācāmies viens no otra

Projekta partneriem kopējā darba izpildes gaitā bija iespēja mācīties vienam no otra un gūt praktisku pieredzi. Kā projekta noslēgumā izteicās viens no projekta dalībniekiem: “Mūsu presē un informatīvajā telpā var atrast vairāk informācijas par notikumiem Nigērijā, nekā par kaimiņu valstu kolēģu sasniegumiem un pieredzi. Tāpēc šādi kopēji projekti ir ļoti svarīgi, jo tā ir lieliska iespēja pārņemt pieredzi un zināšanas”. Projekta partneri uzsvēra arī to, ka šajā projektā bija ļoti viegli saprasties un sastrādāties, jo visu partneru vērtības, vajadzības, izpratne par kopējo darbu un pat mentalitāte, kā arī izglītības sistēmas ir ļoti līdzīgas.

Savukārt projektā iesaistītajiem skolotājiem šī bija iespēja ar metodoloģijas izstrādātāju atbalstu apgūt jaunas metodes un, pielietojot tās praksē, veicināt savu audzēkņu talantīgo un inovatīvo domāšanu un uzlabot izglītības kvalitāti savās skolās. Visi iesaistītie pedagogi atzinīgi novērtēja metodoloģiju un atzina, ka metodoloģijā iekļautā informācija ir vajadzīga un noderīga un, ka tajā iekļautie vingrinājumi un uzdevumi palīdz attīstīt skolēnu domāšanu, tikai ir nepieciešams ilgāks laiks praktiskajiem treniņiem. Skolotāji no divām Igaunijas pamatskolām un trijām Latvijas skolām ar savu gūto pieredzi metodoloģijā iekļauto uzdevumu testēšanas laikā dalās arī tās pēdējā nodaļā “Skolotāju labās prakses piemēri un stāsti par talantīgās domāšanas attīstīšanu klasē”.

Skolotāji uzsvēra to, ka skola mainās, jo mainās pati dzīve un daudzas zināšanas noveco vēl pirms skolēns ir pabeidzis skolu. “Iekonservētu” zināšanu vietā ir jāiemāca bērnus domāt talantīgi un risināt visdažādākās problēmas. Daudzas skolas tieši šo arī cenšas sasniegt, bet bieži trūkst sistēmiskuma. Skolotāji atzīst, ka šis projekts, kura ietvaros ir tapis teorētisks un praktisks materiāls viņu darba atbalstam, ir ļoti vērtīgs ieguvums viņu turpmākajam darbam. Dalība šī projekta aktivitātēs ir sekmējusi  skolotāju meistarības izaugsmi darbā ar bērnu spēju attīstīšanu, popularizējot bērnu izglītošanas nepieciešamības aktualitāti un nozīmību plašākā rezonansē.

Labākie “eksperti” - skolēni

Viena no projekta dalībniecēm Daugavpils novada Kalupes pamatskolas skolotāja Sanita Cirse par projektā gūto pieredzi saka: “Vislabākie “eksperti” jebkura uzdevuma testēšanā ir paši skolēni, un, jo jaunāks ir skolas vecuma bērns, jo patiesāks vērtējums. Kad  pirmklasnieks steidz tev pretī ar sajūsmas pilnu jautājumu: “Vai mēs šodien atkal  izgudrosim lietas?”, tad zini, tavs mērķis - rosināt skolēnus  meklējumdarbībai, ir sasniegts.  Jāatzīst, ka, veicot gan testēšanas uzdevumus, gan labās prakses piemērus, ļoti svarīga un būtiska ir skolēnu motivācija. Skolēnam nevar tā vienkārši pateikt: tagad mēs pastrādāsim. Tāpēc izdošanās lielā mērā ir atkarīga  no skolotāja profesionalitātes un pieredzes, no viņa aktiermākslas un radītās radošās vides un atmosfēras, prasmes „uzburt” intrigu, lai nākamā nodarbība būtu gaidīta. Tam pamatā ir darbietilpīgs sagatavošanās posms – papildu  informācijas, uzskates materiālu  meklēšana un atlase, jo skolēnu informācijas  uztveres tipi atšķiras un ir jāpielāgojas visiem, un milzīgs ir gandarījums vērot, kā paši skolēni pēc kāda laika izdomā līdzīgus uzdevumus un uzdod tos risināt viens otram, tas liecina par iekšēju motivāciju un izziņas darbības  aktivizēšanu.”

Projekta noslēgumā tika aptaujāti tajā iesaistītie skolotāji un gandrīz visi aptaujātie skolotāji atbildēja, ka turpina projekta laikā apgūtās metodes izmantot savā darbā un iekļaut TRIZ elementus un uz tiem balstītus uzdevumus mācību stundās. Skolotāji uzsvēra ka, šīs metodes nav sarežģīti integrēt mācību procesā un tās ļoti labi palīdz virzīt skolēnu radošo risinājumu meklējumus iespējamām problēmām, kā arī sajust kopīga darba priekšrocības. Pie kam, bērniem patīk domāt un, risinot šādu uzdevumus, bērni priecājas drīzāk nevis atalgojuma, atzīmes vai uzslavas dēļ, bet gan pašas darbošanās un iespējas izmantot savas iemaņas dēļ.

Visās trīs projekta partnervalstīs arī pēc projekta turpinās topošo un esošo pedagogu apmācības par pamatu ņemot projekta laikā izstrādāto metodoloģiju. Latvijā uz šīs metodoloģijas bāzes ir izstrādāta arī pedagogu profesionālās pilnveides A programma “Talantīgas domāšanas principi”.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems