29.03.2019

Ieviesta jauna policistu mācību programma spēka pielietošanā

2016. gada novembrī Valsts policijas koledža sadarbībā ar Lietuvas policijas skolu, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu un Policijas skolu Katovicē uzsāka Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu „Baltijas jūras reģionu valstu  (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” („Training and preparedness of the Baltic Sea region police officers in usage of a single model of application of physical force”) īstenošanu.

Projekta īstenotāji vēlējās izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu Baltijas jūras reģiona četru partnervalstu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās, kas veicinātu arī stratēģiskās partnerības izveidošanu starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm.

Lai īstenotu šo ideju bija organizētas un veiksmīgi realizētas dažādas aktivitātes un  izveidota apņēmīga, spēcīga un vienlaikus radoša projekta ieviešanas komanda. Komandā strādāja četri projekta koordinatori, četri projekta programmas koordinatori un 16 tuvcīņas jomas eksperti. Projektā piedalījās vadošie eksperti un projekta koordinatori un programmas projekta koordinatori ar lielu pieredzi starptautiska mēroga projektu plānošanā un īstenošanā. Vienlaikus projekta praktiskajās aktivitātēs bija iesaistīti augsti kvalificēti policijas darbinieki ar pieredzi tuvcīņas un pārrobežu sadarbībā.

Ar projekta partneriem bija organizētas četras starptautiskās sanāksmes. Starptautisko sanāksmju laikā tika apspriesti jautājumi, kas bija saistīti ar projekta pārvaldību un īstenošanu, mācību programmas un metodiskā materiāla saturu un izstrādi, rekomendāciju saturu un izstrādi, ekspertu un ekspertu un kadetu mācību saturu un īstenošanu, kā arī jautājumi, kas bija saistīti ar projekta izplātīšanas pasākumu – noslēguma konferenci. Notika arī projekta starptautiskās sanāksmes, kuru laikā apsprieda iepriekšējā periodā sasniegtos rezultātus un uzdevumu izpildi, kā arī definēja sasniedzamos rezultātus un uzdevumus nākamajām periodam. Projekta eksperti pastāvīgi komunicēja sava starpā gan elektroniski, gan telefoniski intelektuālo rezultātu izstrādes laikā.

Par projekta vērtīgāko sasniegumu var uzskatīt izstrādātu mūsdienīgu un saturiski daudzpusīga trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programmu (240 stundu apmērā). Mācību programmas izstrādē piedalījās visi projekta eksperti. Izglītības programma aptver šādus zināšanu līmeņus:

      • Pirmais līmenis: pamatlīmenis jeb zemākais sagatavotības līmenis. Mācību programmas mērķauditorija: kadeti, ir plānotas kontaktstundu apjoms 160 stundas. Programmas saturs aptver vispārējās un speciālās (profesionālās) fiziskās sagatavotības prasības.
      • Otrais līmenis: vidējs sagatavotības līmenis. Mācību programmas mērķauditorija: policijas darbiniekiem, kas strādā dienesta vietās un kuriem ir nepieciešama šī profesionālā kompetence, pilnveidojot prasmes un iemaņas darbā ar likumpārkāpēju aizturēšanu. Projekta mācību programmas kontaktstundu apjoms – 40 stundas.
      • Trešais līmenis: augsts sagatavotības līmenis. “Profesionālās (pedagoģiskās) pilnveides programma” paredzēta policijas darbiniekiem (instruktoriem, ekspertiem un pedagogiem), kas strādā ar kadetiem un policijas darbiniekiem tos apmācot ar mērķi: pašiem iegūt jaunas, inovatīvas un profesionālās pedagoģiskās atziņas programmas apguvē, metodikā un to realizācijā policijas mācību iestādēs un dienesta vietās.

Projekta laikā bija izstrādāts arī metodiskais materiāls – standarta  un rokasgrāmatas. Metodiskā materiāla izstrādē piedalījās astoņi eksperti. Viens no metodiskajiem materiāliem bija par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu un apmācību, kuru izstrādāja balstoties uz mācību analīzi un gūtajām atziņām. Mācību programmas un mācību materiālus var izmantot apmācības pasniedzēji, kadeti, policijas darbinieki un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki. Mācību programmas un metodiskā materiāla izstrādē piedalījās tuvcīņas jomas eksperti, kas cieši sadarbojās izstrādes procesā.

Polijas policijas skolā Katowicē notika projekta ekspertu mācības (ilgums – 5 dienas). Mācībās piedalījās visu projekta dalībvalstu eksperti (kopā 12 eksperti). Mācību laikā tika praktiski aprobētas projekta apkopotās mācību programmā ietvertās tēmas un apakštēmas. Katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā. Vienlaikus ar praktisko uzdevumu veikšanu bija pārrunāti jautājumi, kas skar projekta dalībvalstu likumdošanu.

Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā Paikusē notika projekta ekspertu un kadetu mācības. Mācībās piedalījās Valsts policijas koledžas, Lietuvas policijas skolas, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas un Polijas policijas skolas Katovicē kadeti. Kopā mācībās piedalījās 24 kadeti un 16 projekta eksperti. Projekta ekspertu un kadetu mācībās aprobēja, analizēja, izvērtēja un saskaņoja projekta mācību programmas projekta saturu, kā arī notika projekta īsfilmas un metodiskā materiāla filmēšana.

Projekta īstenošanas laikā tika izveidota un piedāvāta jauna – moderna tehnisko paņēmienu digitāla informācija un neliels video par projekta darbu kopumā. Video mācību materiālus var izmantot tuvcīņas apmācības pasniedzēji, kadeti, policijas darbinieki un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki. Visa digitālā informācija glabājas uz partneru organizācijas serveriem un ir pieejams publiski projekta dalībvalstu oficiālajās mājaslapās

Projekta noslēgumā bija organizēta konference, kura notika 2018. gada 22. augustā. Noslēguma konferencē klātesošos iepazīstināja ar projekta sasniegtajiem rezultātiem un izstrādāto mācību programmu, metodiskā materiāla un projekta ekspertu un kadetu mācību rezultātiem.          

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un izstrādātā kopīgā mācību programma un metodiskais materiāls par spēkā un speciālo cīņas paņēmienu pielietošanas apmācību, sekmēja stratēģiskās partnerības starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm izveidi. Apmācības procesā tika izmantoti un parādīti praktiski aizturēšanas paņēmieni, katras dalībvalsts eksperti, izskatot attiecīgās tēmas un apakštēmas, demonstrēja savu valstu praktisko pieredzi dažādu situāciju risināšanā, kā arī notika kadetu praktiskās mācības izmantojot dienesta un mācību ekipējumu, speciālos līdzekļus un filmēšanas aparatūru. Īstenotais projekts stiprināja Baltijas valstu policijas izglītības iestāžu sadarbību arī kadetu līmenī, kā arī ir stiprināta kadetu apmācības kvalitāte un sekmēta angļu valodas izmantošana.

Īstenotāji atzīst, ka projektā gūto pieredzi, atziņas, īstenošanas un plānošanas pieredzi varēs izmantot citu projektu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī uz projekta sasniegto rezultātu pamata ir iespējams attīstīt jaunu projektu ideju.

Ar projekta noslēguma konferences fotogaleriju var iepazīties Valsts policijas koledžas mājaslapā Erasmus+ sadaļā, savukārt ar visiem projekta materiāliem jebkurš interesents var iepazīties šeit.

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems