11.06.2019

Erasmus+ projektā skolas saņem atbalstu iekļaujošās izglītības nodrošināšanai

2016. gada septembrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola (TVNV) uzsāka Erasmus+ stratēģisko partnerību projekta “Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” vadību kā projekta koordinators sadarbībā ar partneriem no Rumānijas, Beļģijas un Horvātijas. Projekta īstenošanas periods ilga 26 mēnešus un tā galvenās vadlīnijas bija vienlīdzība un iekļaušana izglītībā, sinerģija starp teoriju un praksi, radošums, karjeras vadība, labās prakses piemēri inovācijās.

Realizētais Erasmus+ projekts palīdzēja pedagogiem papildināt profesionālās prasmes, lai strādātu integrētā skolā un atvērtu skolas kā institūcijas vietējām sabiedrībām, kurās attīsta jaunas zināšanas un prasmes mainīgajā sabiedrībā. Projekts veicināja iekļaujošās izglītības pilnveidošanu skolā, radot mācīšanās vidi, kurā ikviens-darbinieks, skolēns, vecāki ir iekļauti un atzinīgi novērtēti par savu ieguldījumu, kā arī visu skolēnu, neatkarīgi no viņu izcelsmes, iepriekšējās pieredzes, spējām un sociālajām prasmēm, iekļaušanu, integrāciju un konsultēšanu par karjeru.

Projekta laikā partnerskolas dalījās  pieredzē ar iespējamiem sadarbības veidiem un labās prakses piemēriem, balstoties uz skolēnu spējām nevis – trūkumiem, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību jauniešu starpā (ar un bez invaliditātes), un arī ar pieaugušajiem. Šāda sadarbība radīja iespēju gūt pozitīvu Eiropas profesionālās pilnveides pieredzi, mācoties un sadarbojoties ar citiem Eiropas skolotājiem, kā arī daloties pieredzē ar labās prakses piemēriem un meklējot risinājumus  kopīgām problēmām.

Pirmajā projekta gadā skolotāji novērtēja iekļaujošās izglītības organizāciju visās partnerskolās, izvērtējot iespējas pārņemt labās prakses piemērus, novērtēja  izmantotos mācību materiālus un līdzekļus, dalījās pieredzē, radot jaunus materiālus, aktivitātes un spēles, lai sekmētu iekļaujošās izglītības efektīvu nodrošinājumu. Materiāli tika novērtēti katrā partnerskolā un arī analizēti skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas laikā, kad vienā grupā tika apvienoti vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības un speciālās izglītības skolēni ar dažādām zināšanām un sasniegumiem, pārstāvot dažādas kultūras.

Otrajā gadā tika organizētas kopējās personāla apmācības, lai uzlabotu mācību materiālu kvalitāti iekļaujošās izglītības skolēniem, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi, kooperatīvo mācīšanos, iekļaujošās prakses un karjeras vadības ieviešanu. Apmācību laikā tika paaugstinātas iekļaujošās izglītības skolotāja pamatkompetences un attieksmes. Brīvprātīgie organizēja skolēniem neformālas aktivitātes skolās. Aktivitāšu laikā tika akcentēts atbalsts skolēnam un karjeras prasmju pilnveide.

Projekta laikā bija organizētas divas īstermiņa skolēnu apmaiņas Latvijā un Horvātijā. Skolēnu apmaiņas palīdzēja izveidot Eiropas skolēnu klasi ar dažādiem iekļaujošās izglītības skolēniem vienā klasē un novērtēt izstrādāto materiālu un metožu lietderīgumu, novērtējot dažādu iekļaujošo skolēnu sasniegumus. Skolēniem tas bija arī darbs starptautiskā komandā un angļu valodas prasmju pilnveide.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola sagatavoja un vadīja kopējo personāla apmācību mobilitāti, kura notika 2017. gada oktobrī. Skolotāji no Horvātijas, Rumānijas, Beļģijas un Latvijas iepazinās ar efektīvu mācību materiālu veidošanas nosacījumiem, dalījās pieredzē par e-materiālu lietošanu, mācījās pielietot platformas Moodle un LearninApps, dalījās pieredzē par skolēnu atbalsta sistēmu partnerskolās, IKT izmantošanu skolēnu atbalstam, pasākumiem priekšlaikus skolu pametušo skolēnu skaita samazināšanai, kā arī izstrādāja rekomendācijas efektīvu mācību materiālu veidošanai.

Kopīgās personāla apmācības Rumānijā 2018. gada martā palīdzēja atbalstīt skolotājus, kuri izglīto dažādu zināšanu līmeņu un kultūru skolēnus, pilnveidot iekļaujošās izglītības skolotāja kompetences un attieksmi, sekmēt iekļaujošas prakses skolā radot vidi, kurā ikviens skolēns, skolotājs un vecāki ir iekļauti un novērtēti sava ieguldījuma dēļ. Apmācību rezultātā bija izstrādātas aptaujas, lai izvērtētu skolēnu intereses, mācīšanās stilus un attieksmes, kā arī varētu strādāt ar problēmām saistītām ar karjeras vadību un skolas profilam atbilstošām profesijām.

Visās dalībvalstīs tika organizētas septiņas dažādas aktivitātes skolēniem un skolotājiem.. Aktivitāšu laikā skolotāji izvērtēja reālo situāciju, mācījās no labās prakses piemēriem citās skolās, izveidoja rekomendācijas darbam ar iekļaujošās izglītības skolēniem, izstrādāja spēles un aktivitātes. Visi materiāli un rezultāti pieejami projekta mājaslapā

Projekta noslēgumā 88% aptaujāto skolotāju atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar labās prakses piemēriem partnervalstīs. Lielākie ieguvumi ir jaunas teorētiskās zināšanas, jaunas praktiski pielietojamas metodes, veicināta pašizglītība, pilnveidotas kompetences un prasmes. 78% skolotāju uzskata, ka projekts jau ir palīdzējis uzlabot sadarbību starp skolu, skolēnu un vecākiem. Tikpat liels skaits skolotāju uzskata, ka projekts palīdzējis labāk iepazīt savus skolēnus un saskatīt viņu stiprās puses. 61% aptaujāto skolotāju atzinīgi novērtē Moodle platformas un e-mācību materiālu iepazīšanu. 96% projekta komandu skolotāji augsti vērtē savu ieguldījumu projektā. Skolotāji atzīst, ka lietderīga bija dalība diskusijās par mācību materiālu efektīvu izmantošanu, par e-vides izmantošanu, par atbalsta pasākumiem speciālo vajadzību skolēniem partnerskolās. Visi projekta komandas dalībnieki novērtējuma anketā norādījuši, ka izmantos projekta laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences savā ikdienas darbā.

Lai nodrošinātu rezultātu izplatīšanu plašākai auditorijai, izstrādātie materiāli ir iztulkoti visās projekta partnervalstu valodās, kā arī rekomendācijas ir publicētas kā e-grāmatas. No pedagogiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes par aktivitāšu un spēļu kolekciju, kā arī par izstrādātajām rekomendācijām, kuras skolotāji var praktiski pielietot savā darbā. Projekta laikā izstrādātās rekomendācijas izmanto arī metodisko dienu laikā, kurās piedalās vairāku novadu skolas. Pēc rezultātu izplatīšanas pasākumiem vairākas skolas izrādījušas interesi par iespējām sadarboties Eiropas projektos. 

Partneru sadarbība turpinās arī pēc projekta noslēguma, jo TVNV ir uzsākusi īstenot jaunu stratēģiskās partnerības projektu “Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālajām kompetencēm” sadarbībā ar Rumānijas partneri, jo projekta laikā tika izdarīts secinājums par nepieciešamību pilnveidot skolēnu un skolotāju digitālās prasmes, lai sekmētu iekļaujošās izglītības nodrošināšanu.

Pēc projekta noslēguma vērojama ietekme uz skolu darba organizāciju, izmantojot gūto pieredzi projekta laikā. Piemēram, Horvātijas skolas sākušas izvērtēt iespēju organizēt e-mācības skolēniem, kuri dzīvo tālu no skolas, piemēram uz salas, kas apgrūtina nokļūšanu skolā. Tukuma novadā plānots atvērt Attīstības centru, kura darbībā iesaistīsies arī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolotāji un izmantos projektā iegūtās zināšanas iekļaujošā izglītībā, kā arī projekta laikā izstrādātās rekomendācijas un uzdevumus skolēniem.

No projekta izstrādātajiem materiāliem ilgtermiņā paredzēts izmantot:

      • Labās prakses piemēri un gūtā pieredze darbā ar iekļaujošiem skolēniem;
      • Apmācībās gūtās prasmes un kompetences, Moodle un Edmodo iespējas;
      • Izstrādātie materiāli, kuri pieejami projekta mājaslapā, Padlet un eTwinning vietnē. 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems