23.12.2020

Erasmus izaicinājums kļuvis par iespēju Saldus pamatskolai

Saldus pamatskolas pieredze Erasmus plus

Kopš 2015. gada Saldus pamatskola ir aktīvi iesaistījusies Erasmus+ projektu plānošanā un īstenošanā. Šajā laikā skola ir realizējusi divus Erasmus+ mobilitātes projektus, un vēl viens tiek īstenots. 2016. gadā Saldus pamatskolas darbinieki uzsāka savu pieredzi starpskolu partnerības projektu īstenošanā stratēģisko partnerību aktivitātē, kurā jau ir īstenoti trīs projekti un procesā ir vēl divi.

"Izvērtējot skolas dalību Erasmus+ programmā un projektu lietderību, vispirms jāuzsver vārds – uzdrīkstēšanās. Tā sākās ar pirmo projektu atbalstam skolas pedagoģiskā personāla profesionālai pilnveidei no 2015. līdz 2017. gadam, kura laikā 7 skolas pedagogiem bija iespēja piedalīties 8 mācību mobilitātēs un mācīties profesionālos pilnveides kursos Zviedrijā un Lielbritānijā. Šī projekta mērķis bija apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas par CLIL metodi, kuras iekļaušanu mācību procesā un aprobēšanu bija brīvprātīgi uzsākuši 12 skolas pedagogi. Tikai divās mobilitātēs piedalījās angļu valodas skolotāji, 5 pedagogi vairākus mēnešus pirms mobilitātes regulāri reizi nedēļā intensīvi apguva un pilnveidoja angļu valodas prasmes. Skolotāji mēģina izprast svešvalodu prasmju nozīmi, tāpēc iespēju to pilnveidot uz vietas skolā, kaut arī pēc garām darba stundām, izmanto vairāk kā 20 pedagogi, arī daži tehniskie darbinieki. Angļu valodas nodarbības šobrīd jau notiek divos līmeņos. Uzskatām, ka projektu līdzekļi šādi tiek izmantoti ar lielāku pievienoto vērtību," stāsta Saldus pamatskolas projektu koordinatore Laima Krasta. 

2016. gadā apstiprinātais otrais Erasmus+ Key action 1 (KA1) projekts ar 11 mobilitātēm – 7 profesionālie pilnveides kursi Lielbritānijā, divas darba vērošanas mobilitātes Čehijā, Opavas pamatskolā un divas Spānijas sākumskolā Lorkā – bija iespēja turpināt uzsākto procesu skolai prioritārās jomās. Tikai divās no tām piedalījās angļu valodas skolotāji, pārējās piedalījās citu mācību priekšmetu pedagogi – latviešu valodas un literatūras, mūzikas, ģeogrāfijas, sākumskolas, informātikas, vizuālās mākslas, sporta, direktores vietniece izglītības jomā. Šī projekta laikā dalībnieki pilnveidoja zināšanas savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodikā un ieguva zināšanas un praktisku pieredzi CLIL metodes izmantošanā, stundu plānošanā, problēmu risināšanā. Izaicinājums bija arī kvalitatīva dalība darba vērošanas mobilitātēs, lai iegūtu praktisku pieredzi CLIL metodes iekļaušanā un mācību procesa organizēšanā. Skola Spānijā jau gadiem praktizē šo metodi, ir metodiskais centrs šajā jomā. Čehijas skolas pieredze mums bija svarīga, jo tā tikai otro gadu īstenoja valodas un mācību satura integrētas apguves programmu. Projekta īstenotāji ir lepni, ka par šo projektu viņi ieguva kvalitātes balvu Spārni 2019.

Trešajā KA1 projektā ir plānots iegūt plašākas zināšanas un pieredzi STEM priekšmetu mācīšanā, iekļaujošās un neformālās izglītības metožu praktiskā pielietošanā, starpdisciplināro stundu izstrādē. Līdz Covid-19 pandēmijai ir īstenoti 9 no 16 mobilitātēm. Šajā projektā skolas direktore, direktores vietniece izglītības jomā, direktores vietniece audzināšanas jomā un fizikas skolotājs devās darba vērošanas mobilitātē uz Somiju, Kaukovainion pamatskolu, lai gūtu praktisku pieredzi un pārņemtu labo praksi no Somijas izglītības sistēmas. Somija ir viena no līderēm kvalitatīvas izglītības sistēmas īstenošanā, tāpēc nedēļas garumā mūsu dalībnieki centās atrast atbildi, kāpēc tas ir tā. Mūsu pedagogi piedalījās vairākās dažādu priekšmetu stundās, diskusijās ar skolēniem, skolotājiem, iekļāvās skolas dzīvē. Kaukovainion pamatskolas projektu koordinatores bija noorganizējušas iespēju gūt pieredzi arī citās pilsētas skolās un augstskolā. Projekta laikā ir iegūta arī praktiska pieredze STEM priekšmetu mācīšanā Portugālē, jo šīs valsts skolas pēdējos gados ir sasniegušas vislielāko izaugsmi OECD PISA indeksa novērtējumā. Otra direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja un sākumskolas un informātikas skolotāja devās darba vērošanas mobilitātē uz Louli, lai iegūtu pieredzi divās dažādās skolās, piedalītos mācību stundās, citās skolas aktivitātēs, tiktos un diskutētu ar skolu vadību, pedagogiem, skolēniem, izprastu portugāļu pieeju STEM priekšmetu apguvē.

Projektu dalībnieki dalās ar iegūto un apgūto ar saviem kolēģiem, skolēniem, vecākie, kolēģiem novadā. Direktores vietniece audzināšanas jomā Gita Leja novērojusi un secina, ka skolēni kļuvuši motivētāki, jo vairāk ir nestandarta stundu, ar pārsteiguma momentiem, citādām darba formām, bieži iesaistot pašus skolēnus to plānošanā un organizēšanā. Ir augusi pedagogu pašapziņa, vadot un rādot atklātās stundas ne tikai saviem kolēģiem, bet arī citu skolu pedagogiem, skolu direktoriem, vecākiem, starptautisko projektu partneriem un skolēniem. Tā kā Latvijā esam uzsākuši uz kompetencēm balstītas izglītības ieviešanu, tad viss mobilitāšu laikā apgūtais palīdz organizēt stundas tā, lai attīstītu skolēnos gan pamata, gan caurviju kompetences, attīstīt skolēnos pašvadītas mācīšanās prasmes, tā lai stundas būtu skolēncentrētas un skolotājs būtu konsultants un procesa ierosinātājs.

Saldus pamatskolas projektu koordinatore Laima Krasta atzīst, ka uzdrīkstēšanās ir pavērusi iespēju tālākai starptautiskai sadarbībai skolu stratēģiskās partnerības projektos. Pirmais Key action 2 (KA2) projekts “Let’s play outside!”, kurā iesaistījāmies kā partneri kopā ar skolām no Itālijas, Portugāles, Rumānijas Turcijas vadībā, bija izaicinājums ne tikai tā koordinatorei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Anitai Raudei, bet arī kolēģiem, audzēkņiem, vecākiem. Jau nākošajā 2017. gadā uzsākām īstenot vēl divus projektus - “C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration and Language” kopā ar skolām no Čehijas, Polijas, Spānijas Somijas vadībā un “En un entornoamable, aprendemos y somos mejores” (Draudzīgā vidē mācīties vislabāk) kopā ar skolām no Horvātijas un divām Spānijas skolām angļu valodas skolotājas Evitas Dureikas vadībā.

Projektu aktivitātēs iesaistījās gan sākumskolas, gan pamatskolas klašu skolēni, mobilitāšu laikā, kopā mācoties internacionālās klasēs, piedaloties dažādās darbnīcās, meistarklasēs, kopīgi gatavojot interesantus mācību materiālus, apgūstot jaunas prasmes, veidojot mācību filmas un izspēlējot situācijas par pozitīvas attieksmes un uzvedības nozīmi, iekļaujot savā vidē imigrantus, praktizējot angļu valodu un apgūstot sarunvalodas frāzes partneru valodās, tika gūta jauna pieredze. Projektos iesaistījās daudzi pedagogi, kuriem izaicinājums bija vadīt mācību stundas partneru skolās vai savā skolā mobilitāšu laikā angļu valodā, piedaloties lekcijās, praktiskās nodarbībās un meistarklasēs par CLIL metodiku, iekļaujošo izglītību, draudzīgas līdzāspastāvēšanas principu ieviešanu un un uzturēšanu gan starp skolēniem, gan pedagogiem, gan skolēniem un pedagogiem.  Ne mazāks izaicinājums bija arī mūsu audzēkņu ģimenēm, kuras nedēļu savās mājās uzņēma skolēnus no citām valstīm. Vecāki atzīst, ka tā bijusi pozitīva pieredze, daudziem tā likusi atsvaidzināt svešvalodu zināšanas un kopā ar saviem bērniem mācīties iekļaut savā ikdienas dzīvē citas aktivitātes, pielāgoties, arī izglītot un iepazīstināt ar mūsu vēsturi, kultūru, tradīcijām, sadzīvi.

Pagājušajā gadā Saldus pamatskola uzsāka īstenot vēl divus KA2 projektus. “Eat wll-move more-do better” kopā ar skolām no Grieķijas, Polijas, Portugāles, Turcijas. Projekta koordinatorei Lāsmai Rumpei un skolas kolektīvam projekta vadība ir izaicinājums, lai Covid-19 pandēmijas apstākļos to īstenotu, sasniedzot mērķi – pilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un izpratni par veselīgiem ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem attiecībā uz augstvērtīgu mācību rezultātu sasniegšanu, praktizēt veselīgu dzīves veidu ikdienā ģimenē, skolā un ārpus tās. Projektā iesaistījušies 1. – 5. klašu skolēni, viņu vecāki un daudzi skolotāji.

Energytech Journey” kopā ar skolām no Čehijas un Kipras Spānijas vadībā ir pirmais projekts angļu valodas skolotājai Laurai Ķevlei. Šajā projektā iesaistījušies pamatskolas klašu skolēni, kuri kopā ar skolotājiem mācās, papildina zināšanas par tēmu – tehnoloģijas un zinātne, dažādiem enerģijas ieguves veidiem – saules, vēja, ūdens, biomasas un kodolenerģijas, izmantotiem enerģijas veidiem pagātnē, tagadnē un nākotnes iespējām, piedalās un vada STEM priekšmetu stundas. Esam jau partnerus uzņēmuši savā skolā. Šobrīd tāpat kā citiem projektu īstenotājiem ir jāsaspringst, lai īstenotu savus projektus, tāpēc Saldus pamatskolas pārstāvji novērtē iepriekš projektos iegūtās zināšanas IT jēgpilnā izmantošanā.

Paveiktais un sasniegtais motivē skolas kolektīvu turpināt plānot, rakstīt un īstenot Erasmus projektus, jo iegūst ne tikai skolotāji un audzēkņi, bet arī skolēnu ģimenes un plašāka sabiedrība Saldū un Latvijā. Skolas direktore Dace Balandīna, kura pati aktīvi piedalījusies mobilitātēs un projektos, atzīst, ka mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē darbība starptautiskos projektos ir ne tikai iespēja, bet nepieciešamība. Skolas uzdevums ir attīstīt bērna prasmes, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu izglītību, ka rada interesi par pasauli jau plašākā kontekstā, veicina izpratni par dažādām kultūrām un norisēm. Direktore ir lepna, ka tā domā arī Saldus pamatskolas skolotāji un ir aktīvi jaunā apguvēji un ieviesēji ikdienas darbā.

Plānojot un rakstot projektus, tos kvalitatīvi īstenojot, skolas mērķis ir neieslīgt rutīnā, meklēt dažādus veidus, kā padarīt mācīšanos un brīvā laika pavadīšanu interesantu, kā dot iespēju skolotājiem un skolēniem, izmantojot Erasmus projektu līdzekļus, apgūt jaunas zināšanas un pieredzi un paplašināt savu redzējumu Eiropas kontekstā.    

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems