01.12.2017

Erasmus+ pieredze izaicinājumu risināšanai izglītībā

Pēdējos gados Eiropas skolas piedzīvo dažādus izaicinājumus - gan migrantu pieplūdumu, gan reformas valstu izglītības sistēmās. Arī Latvijas skolas centīgi gatavojas pārejai uz kompetenču pieeju mācību saturā. Vēl pastāv daudz jautājumu, bet soli pa solim tie skaidrojas un skolotāji skatās uz nākotni pārliecinošāk. Vērts uzsvērt, ka Erasmus+ stratēģisko partnerību projekti un citu valstu pieredze var palīdzēt risināt aktuālus jautājumus.

Rīgas Pārdaugavas pamatskola no 2015. līdz 2017. gadam koordinēja Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību projektu „Inovatīvo metožu izstrāde un izmantošana matemātikas, dabas zinātņu un valodu stundās, lai atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem un skolēnus no imigrantu ģimenēm, kā arī novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu”. Projektā iesaistījās skolas no sešām valstīm - Portugāles, Horvātijas, Islandes, Vācijas, Kipras un Latvijas. Skolām šis projekts bija aktuāls, jo skolu darbinieki katru dienu saskaras ar problēmjautājumiem par imigrantu un romu tautības bērnu integrāciju un viņu zemo mācību snieguma uzlabošanu. Tādēļ tapa projekts ar mērķi dalīties pieredzē un izstrādāt mācību līdzekļus un sociālās inovācijas, kas atbalstīs skolēnus no migrantu ģimenēm un novērsīs priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Valstu pieredzes izzināšana

Projekta gaitā skolas īstenoja tādas aktivitātes kā pētījumi, stundu vadīšana, rezultātu prezentācijas un diskusijas. Tika izstrādāti stundu plāni, īstenota datorprogrammu aprobācija, skolotāju pieredzes apmaiņa, kā arī semināri un videokonferences. Projekta ietvaros tika organizētas arī piecas projekta partneru starpvalstu sanāksmes - Portugālē, Vācijā, Horvātijā, Kiprā un Islandē, kā arī viens personāla mācību pasākums Latvijā. Faktiski katra projekta sanāksme bija kā izglītojošs pasākums ar plašu pieredzes apmaiņu, ar daudzām prezentācijām un diskusijām par paveikto darbu. Sanāksmju organizēšanā iesaistījās gan projektā iesaistīto skolu skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki. Visu valstu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar praktisko darbu, kas skolās tiek veikts ar bēgļiem un migrantiem, viņu integrāciju skolas ikdienas dzīvē un sabiedrībā.

Projekta partneri īstenoja arī plašus vietējos pētījumus - divu gaidu laikā skolotāji kopā ar skolēniem pētīja savas valsts vēsturi, lai uzzinātu, kāpēc un no kurienes ieradušies migranti. Projekta dalībnieki pētīja arī skolas etnisko sastāvu, noskaidrojot skolēnu problēmas un mēģinot rast risinājumus to novēršanai.
Meklējot izskaidrojumus visiem šiem jautājumiem, mēs apzinājām situāciju projekta partnervalstīs. Piemēram, Vācijā, Portugālē un Kiprā klašu sastāvā ir ap 60% migrantu, nav tendences skolēniem priekšlaicīgi pamest mācības. Šo valstu pārstāvji varēja dalīties ar Latviju, Islandi un Horvātiju, kur procentuāli migrantu ir daudz mazāk. Pateicoties projektam, dalībvalstu pārstāvji ieguva unikālu iespēju apzināt efektīvas, aprobētas metodes un ieraudzīt, kā tās realizēt dzīvē. Pēc metožu apzināšanas, sākās metodiskais darbs - skolotāji centīgi darbojās, lai projekta rezultātā izstrādātu, aprobētu un ieviestu jaunus mācību līdzekļus un metodes.
Projekta rezultātā esam izzinājuši citu valstu pieredzi mums aktuālu jautājumu un izaicinājumu, ar kuriem saskaramies ikdienas darbā, risināšanā. Piemēram, jaunajā izglītības standartā ir paredzēts mācību priekšmets “Drāma (Izpildītājmāksla)”, Kipras skolotāju pieredze mums palīdzēja iepazīt šī priekšmeta pasniegšanas metodiku. Savukārt partnerskola no Vācijas iepazīstināja ar valodas mācīšanas metodi, lai mācītu pareizrakstību bēgļiem - skolēni speciālo stundu laikā apgūst terminoloģiju vācu valodā, kas veicina skolēnu veiksmīgāku iekļaušanos citu mācību priekšmetu stundās. No Horvātijas partnerskolas esam ieguvuši pieredzi par starppriekšmetu kompetenču integrēšanu mācību saturā - aktivitātes, kuras skolotāji gatavoja kopā ar skolēniem, ietvēra daudzu priekšmetu un prasmju integrāciju, piemēram, horvātu valodu, vēsturi, literatūru, matemātiku, fizisko izglītību un rokdarbus, kuru rezultātā tika izveidotas sociālās spēles.

Islandes un Portugāles skolotāji bagātināja mūs ar IT pielietošanas pieredzi – viņi plaši izmanto planšetdatorus individuālajam darbam ar migrantiem un izmanto IT programmas, kas dod lielāku iespēju strādāt ar skolēniem dažādos veidos un nodrošina lielākās iespējas organizēt individualizētās mācībās. Attiecībā uz mācību priekšlaicīgu pamešanu un karjeras izvēli, Islandes partnerskolai ir vērtīga pieredze - lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, skolas sadarbojas ar uzņēmējiem, skolēni, kuriem draud izstāšanās, vienu dienu nedēļā strādā uzņēmumos, kas viņiem šķiet interesanti, piemēram, viesnīcās, kancelejas un pārtikas preču veikalos u.tml.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas devums un ieguvumi

Personāla kopīgu mācību pasākumu ietvaros, Rīgas Pārdaugavas pamatskola organizēja 5 dienu mācību pasākumu skolotājiem no partnerskolām. Mācību programma bija plaša, tā iekļāva pieredzes apmaiņu, dažādu institūciju apmeklēšanu, mācību ekskursijas, kā arī atklātās stundas un meistarklases. Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji kopā ar skolēniem novadīja vairāk nekā 10 atklātās nodarbības, parādot savu pieeju darbā ar dažādu tautību skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtībās. Mācību pasākumā aicinājām arī Latviešu valodas aģentūras pārstāvjus, lai stāstītu projekta partneriem par to, kāda ir mūsu valsts skolotāju pieredze darbā ar patvēruma meklētājiem un viņu bērniem, savukārt Latvijas Universitātes profesore vadīja lekciju par studentu tolerances paaugstināšanu un literāro tūrismu.

Mēs uzskatām, ka projekts skolotājiem ir sniedzis jaunas zināšanas, veicinājis jaunu pieeju apgūšanu, pasniedzot mācību priekšmetus. Gūtā pieredze un jaunā metodes sekmējušas mūsu skolotāju un skolēnu panākumus, iegūstot godalgotas vietas pilsētas un valsts mēroga olimpiādēs dabas zinātņu priekšmetos. Visbeidzot, visās partnerskolās riska auditorijas vidū nebija nesekmīgu skolēnu, tie priekšlaicīgi nepameta mācības. Neapšaubāmi, ka dažādās valstu pieredzes un metožu sinerģija bagātināja katra skolas darbinieku pieredzi un veicināja izpratni par Eiropas dimensiju.

Plašāka informācija par projektu un tā rezultātiem: projekta vietnē un Erasmus+ rezultātu izplatīšanas platformā.

Stāstu sagatavoja:
Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
projekta koordinatore Ludmila Renge

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems