Erasmus+ stratēģiskās partnerības

Pamatdarbības veids: Erasmus+ 2. pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strategic Partnerships)

Stratēģiskās partnerības

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

 

Pēc mērķa un būtības iespējami divu veidu stratēģisko partnerību projekti: 

   • Inovāciju atbalsta projekti 
Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. 
   • Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti 

Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. 

 

Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektus var īstenot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.

 

Stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām uz vismaz vienu Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti vai atbilstošā izglītības sektora prioritāti.

 

Stratēģiskās partnerības var veidot viena sektora ietvaros vai tās var būt arī starp vairākiem sektoriem.


2020. gada projektu konkursā iesniegtos projektus vērtēs Nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. 

 

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Skolu apmaiņas partnerības

Skolu apmaiņas partnerībā var piedalīties tikai skolas. Projektos var izmantot mobilitātes iespējas skolēniem un personālam, lai iesaistītajām skolām palīdzētu pilnveidoties kā organizācijām un palielināt spēju strādāt starptautisku projektu ietvaros.

 

Skolu apmaiņas partnerības:

   • stiprina Eiropas dimensiju iesaistītajās skolās;
   • stiprina pārrobežu sadarbību un spēju risināt jaunas problēmas;
   • organizējot mobilitātes pasākumus skolēniem, tiek popularizētas tādas kopējās vērtības kā brīvība, iekļaušana, iecietība un nediskriminācija kā uzsvērts 2015. gada marta Parīzes deklarācijā. 

 

eTwinning skolu apmaiņas partnerībās:

 

Skolas ir aicinātas apvienot mobilitāti un fizisko apmaiņu ar virtuālo sadarbību, izmantojot eTwinning platformu.

 

Mobilitātes un fiziskās apmaiņas apvienošana ar virtuālu sadarbību var veidot nozīmīgu skolu apmaiņas partnerību elementu. Jo īpaši projektos ir ļoti ieteicams izmantot eTwinning tiešsaistes platformu, lai sadarbotos pirms un pēc projekta darbību perioda un tā laikā.

 

Lai apliecinātu sava priekšlikuma priekšrocības saistībā ar eTwinning izmantošanu, pretendentiem savā projekta pieteikumā ir jāizskaidro attiecīgie elementi (piemēram, “eTwinning skola” sertifikāts; konkrēti plāni tam, kā par pamatu izmantot iepriekšējos vai norisošos eTwinning projektus; mobilitātes un fizisko apmaiņu apvienošana ar virtuālo sadarbību - apvienotā mobilitāte).

 

Skolu apmaiņas partnerību projektu finansēšanai izmanto īpašu līgumu slēgšanas modeli. Pieteikumu iesniegšanas posmā pieteikuma iesniedzēja skola uzņemas vadību un iesniedz pieteikumu visu iesaistīto skolu vārdā. Tomēr, pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas, katra iesaistītā skola paraksta atsevišķu finansējuma līgumu ar savas valsts Nacionālo aģentūru.

 

Katra valsts nosaka izglītības iestādes, kas var piedalīties skolu apmaiņas partnerībās. Dalībtiesīgo institūciju sarakstu skatīt šeit.

Informācija Erasmus+ vadlīnijās

Erasmus+ programmas (2014-2020) vadlīnijas EK mājaslapā.  

Projekta pieteicējs Projektu var pieteikt tikai juridiskas personas.
Iesaistīto organizāciju skaits un profils

Stratēģiskās partnerības ir transnacionālas un ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm. Iesaistīto organizāciju skaits ir neierobežots. Tomēr budžets projekta pārvaldības un īstenošanas izmaksām ir ierobežots (un ir paredzēts 10 iesaistītajām organizācijām). Pieteikumā jānorāda visas iesaistītās organizācijas.

 

Atšķirīgi noteikumi attiecas uz skolu apmaiņas partnerībām, jo tajās jāiesaistās vismaz divām, bet ne vairāk kā sešām skolām no vismaz divām dažādām programmas valstīm.

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. Viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu, tikai vienai Nacionālajai aģentūrai. Nacionālo aģentūru kontakti (Erasmus+ National Agencies). 

Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Dokumenti un veidlapas Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23. aprīlis (plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

Projekta ilgums

Viens līdz trīs gadi (atkarībā no partnerības veida un izglītības sektora, kurā projekts pieteikts):

   • Partnerības augstākās izglītības sektorā: no 24 līdz 36 mēnešiem.
   • Partnerības skolu, profesionālās, pieaugušo izglītības sektorā: no 12 līdz 36 mēnešiem. 

Skolu apmaiņas partnerības: no 12 līdz 24 mēnešiem (izņēmums -projekti, kuros plānotas ilgtermiņa skolēnu apmaiņas un tas ir atspoguļots aktivitāšu plānā, var būt līdz 36 mēnešiem).

Finansējums

EK Erasmus+ darba programmā 2020. gadam Latvijai plānotais EK finansējums:

   • stratēģiskajām partnerībām skolu izglītības sektorā – 4 055 430,00  EUR;
   • augstākās izglītības sektorā – 1 198 817,00 EUR;
   • profesionālās izglītības sektorā - 1 126 100,00 EUR;
   • pieaugušo izglītības sektorā – 1 369 430,00 EUR.

 

Plānotais finansējuma sadalījums (%) stratēģisko partnerību projektiem inovāciju atbalstam un stratēģisko partnerību labas pieredzes apmaiņas projektiem:

   • augstākās izglītības sektorā – 100% projektiem inovāciju atbalstam (KA203);
   • skolu sektorā – 50% skolu apmaiņas projektiem (KA229) un 50% projektiem inovāciju atbalstam un labas pieredzes apmaiņas projektiem (KA201);
   • profesionālās izglītības sektorā – 70% inovāciju atbalstam un 30% labas pieredzes apmaiņas projektiem;
   • pieaugušo izglītības sektorā – 70% inovāciju atbalstam un 30% labas pieredzes apmaiņas projektiem.

 

EK Erasmus+ darba programmā 2020. gadam plānotais finansējums papildus KA2 konkursiem:

 

Partnerības digitālās izglītības vides sagatavošanai:

   • Skolu sektorā – 384 670,00 EUR
   • augstākās izglītības sektorā – 425 079,00 EUR
   • profesionālās izglītības sektorā – 312 838,00 EUR
Radošuma partnerības:
   • skolu sektorā - 329 717,00 EUR
   • pieaugušo izglītības sektorā – 375 204,00 EUR

Plānotais finansējuma sadalījums (%) partnerībām digitālās izglītības vides sagatavošanai un radošuma partnerībām

   • augstākās izglītības sektorā – 100% projektiem inovāciju atbalstam
   • skolu sektorā, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā – 30% labas pieredzes apmaiņas projektiem (KA229) un 70% projektiem inovāciju atbalstam. 
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Informācija par konkursa rezultātiem – sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

  

Saskaņā ar EK vadlīnijām Nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

Skolu apmaiņas partnerību projektu rezultātus paziņos pēc informācijas saņemšanas par centralizētā finansējuma sadali no EK.

Programmas dalībvalstis

Stratēģiskās partnerības īsteno kādā no Erasmus+ programmas valstīm: 

   • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
   • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
   • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Serbija. 

Projektu īstenošanā var tikt iesaistītas arī citas valstis - partnervalstis. Partnervalstu sarakstu skatīt programmas interneta vietnē Erasmus+ vadlīnijās angļu valodā 22. lpp. sadaļa “Eligible countries”. Skolu apmaiņas partnerībās partnervalstu iesaiste netiek atbalstīta.
Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama EK mājaslapā.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems