Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.


Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 14,7 miljardi eiro, 10 % (1,4 miljardi eiro) no kopējā programmas finansējuma jaunatnes jomai.

Programmas virsmērķis: veicināt visu jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa un kultūras vides.

Programmas uzdevumi:
paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām galveno prasmju un spēju līmeni, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, jauniešu aktīvu pilsoniskumu, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti, jo īpaši palielinot iespējas mobilitātei mācību nolūkos jauniešiem, personām, kas aktīvi iesaistījušās darbā ar jaunatni vai jaunatnes organizācijās, un jauniešu līderiem un stiprinot saiknes starp jaunatnes jomu un darba tirgu;
sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes jomas organizācijām un/vai citām ieinteresētajām personām;
papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā un valsts līmenī un atbalstīt uz zināšanām un pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas izstrādi, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, jo īpaši, uzlabojot politisko sadarbību, efektīvāk izmantojot ES pārredzamības un atzīšanas instrumentus un izplatot labu praksi;
uzlabot starptautisko dimensiju pasākumiem jaunatnes jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku un jaunatnes organizāciju kapacitāti jauniešu atbalstā, nodrošinot papildināmību ar Eiropas Savienības ārējo darbību, jo īpaši veicinot mobilitāti un sadarbību starp programmas valstu un partnervalstu ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti, ko administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:
1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”:

Jauniešu apmaiņa;

Jaunatnes darbinieku mobilitāte;


2. pamatdarbība “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās”:


Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam;


Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam t.sk., Starptautiskas jauniešu iniciatīvas.


3. pamatdarbība “Atbalsts politikas reformai”:

Jaunatnes dialoga projekti

Detalizētu informāciju par katra projekta veida nosacījumiem meklē attiecīgajā apakšsadaļā.

Papildu informācija par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, tai skaitā projektu pieteikumu termiņiem un vadlīnijām:

plašāka informācija

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems