Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Aktivitātes nosaukums/apraksts

Piemēram sadarbība ar ESAO un Eiropas Padomi. Šī aktivitāte turpmāk sekmēs politikas dialogu ar partnervalstīm, kā arī veicinās Eiropā iegūtās augstākās izglītības pievilcīgumu pasaulē. Tā arī atbalstīs augstākās izglītības reformas ekspertu tīklu partnervalstīs , kas ir ES kaimiņvalstis, un starptautiskās absolventu asociācijas.

Ieinteresēto personu dialoga, politikas un programmas popularizēšana, tostarp:

 • pilsoniskās sabiedrības sadarbība, kas atbalsta Eiropas NVO un ES mēroga tīklus izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, organizējot īpašu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kuru pārvalda Izpildaģentūra;193
 • publiski   pasākumi, sanāksmes, debates un apspriedes ar politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām par   attiecīgiem politikas jautājumiem   (piemēram, Izglītības, apmācības   un jaunatnes forums   vai Eiropas Jaunatnes nedēļa);
 • strukturēts   dialogs jaunatnes jomā, ietverot atbalstu   valstu darba grupām,   kā arī sanāksmes   dialoga veicināšanai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem (sk. sadaļu turpmāk);
 • izpratnes vairošanas, informēšanas un izplatīšanas pasākumi saistībā ar politikas rezultātiem un prioritātēm, programmu “Erasmus+”, tās rezultātiem un iespējamo sinerģiju ar citām ES programmām, jo īpaši Eiropas struktūrfondiem un Investīciju fondu.

Darbībām, kuras īsteno ar šīs pamatdarbības starpniecību, ir šādi mērķi:

 • uzlabot izglītības un apmācības, jaunatnes politiku kvalitāti, efektivitāti un vienlīdzību, izmantojot atvērtās koordinācijas metodes;
 • atbalstīt no Eiropas semestriem izrietošo vispārējo un konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu;
 • sekmēt transnacionālo sadarbību un savstarpēju mācīšanos starp kompetentajām iestādēm visaugstākajā politiskajā līmenī, lai uzlabotu sistēmas, struktūras un procesus;
 • paplašināt zināšanas un analītisko spēju, lai atbalstītu uz pierādījumiem balstītu politiku stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības   un apmācības jomā   (“ET2020”), Eiropas jaunatnes   stratēģijā un konkrētās politikas programmās, tādās kā Boloņas process un Kopenhāgenas process;
 • darīt pieejamus pamatotus salīdzinošus starptautiskus datus un attiecīgu sekundāru analīzi Eiropas un valstu politikas veidošanai, atvieglojot materiālo   pierādījumu vākšanu un   analīzi, lai novērtētu   un uzraudzītu inovatīvas politikas īstenošanu un uzlabotu nododamību un mērogojamību;
 • atbalstīt   Eiropas tīklus un   īstenot instrumentus, kas   veicina formālās, neformālās   un ikdienējās mācībās iegūtu prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu;
 • atbalstīt pilsoniskās sabiedrības tīklu un nevalstisko organizāciju aktīvu iesaistīšanos politikas īstenošanā;
 • atbalstīt strukturētu dialogu ar jauniešiem un veicināt viņu aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
 • atbalstīt labas prakses apmaiņu, dialogu, savstarpēju mācīšanos un sadarbību starp politikas veidotājiem, praktiķiem un ieinteresētajām personām no programmas valstīm un partnervalstīm;
 • uzlabot informētību par Eiropas politikas virzienu un programmas “Erasmus+” rezultātiem un atvieglot to izmantošanu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī; paaugstināt Eiropā iegūtas augstākās izglītības prestižu un pievilcīgumu pasaulē;
 • veicināt sinerģiju ar citām ES programmām, piemēram, Eiropas struktūrfondiem un Investīciju fondu, kā arī ar finansējuma shēmām valsts vai reģionālā līmenī.

 

Vairāk informācijas šeit.

Projektu konkurss

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš katru gadu tiek publicēts programmas vadlīnijās.

Papildu informācijai sazinieties

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

 

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems